01.06.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ пореден № в НКР: A – 000872

1. Предмет на концесията
концесия за услуга

2. Вид на концесията
общинска концесия

2.1. Концедент
общински съвет на oбщина Поморие, област Бургас

2.2. Орган, който представлява концедента

наименование на органа
кмета на община Поморие, област Бургас

адрес
ул. „Солна“ № 5

населено място
гр.Поморие

пощенски код
8200

лице за контакти
инж. Кунчо Гайдов и Радка Канчева

телефон
0596 25845

електронна поща
zam.kmet_Gaydov@pomorie.org

факс
0596 23052

URL – Интернет адрес
http://pomorie.bg

3. Вид на обекта на концесията
водностопански обект – язовир

4. Местонахождение на обекта на концесията
В землището на с. Косовец, община Поморие, с ЕКАТТЕ 38769.

5. Индивидуализация на обекта на концесията
Язовир „Косовец“, находящ се в землището на с. Косовец, община Поморие, с ЕКАТТЕ 38769, представляващ публична общинска собственост на община Поморие съгласно Акт за общинска собственост № 325/18.08.1999 г., съставляващ поземлен имот пл. № 000098 (нула, нула, нула, нула, девет, осем), с площ 48.842 дка (четиридесет и осем декара, осемстотин четиридесет и два квадратни метра), съгласно скица № K00486/19.01.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Поморие, в качеството му на водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации, при граници и съседи: имот пл. № 000012 – дървопроизводителна площ, собственост на община Поморие – кметство Косовец; имот пл. № 000109 – дере, собственост на на община Поморие; имот № 000107 – дере, собственост на на община Поморие; имот № 000105 – дървопроизводителна площ собственост на община Поморие, 000104 – пасище,мера собственост на община Поморие; имот № 000100 – дере, собственост на на община Поморие; 000099 – пасище, мера собственост на община Поморие; имот пл. № 000090 – вътрешна река, собственост на държавата – МОСВ; 000096 – пасище, мера собственост на община Поморие; Общата концесионна площ на обекта на концесията е 86 778 кв. м.

6. Описание и обем на услугите и/или стопанските дейности, които концесионерът може да извършва чрез обекта на концесията
Развъждане на риба и други аквакултури, любителски риболов, водопой, напояване при поискване и други дейности, които биха могли да съпътстват основните дейности без да ги възпрепятстват.

7. Вид на процедурата
открита процедура

8. Размер на гаранцията за участие в процедурата и условия за нейното предоставяне или плащане

стойност
500

валута
BGN

условия за предоставяне или плащане
Гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия е в размер на 500 лв. без ДДС и се плаща по банков път по сметка на Община Поморие или се представя под формата на безусловна, неотменяема банкова гаранция със срок на валидност не по-малък от срока на валидност на офертата. Формата на гаранцията се избира от участника.
Паричната гаранция се внася чрез банков превод по сметката на Община Поморие IBAN: BG 02 UNCR70003317000103, BIC: UNCRBGSF в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, не по-късно от 16,00 часа на последния ден, определен с настоящото обявление за концесия, публикувано на електронната страница на Държавен вестник. Банковата гаранция се издава не по-късно от последния ден, определен с настоящото обявление за концесия, публикувано на електронната страница на Държавен вестник.

9. Срок на валидност на офертите
180 календарни дни след датата на подаване на офертата

10. Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата

място
Документацията за участие в процедурата се получава в сградата на Община Поморие от длъжностното лице за контакт Радка Канчева, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа на адрес гр. Поморие, ул. Солна № 5, срещу представен документ за закупена документация за участие.

календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник
37

час
16:00

11. Цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата

цена в цифри
10

валута
BGN

начин на плащане
в касата на Община Поморие всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа или с преводно нареждане по посочената по-горе банкова сметка. Цената е без ДДС.

12. Език, на който трябва да бъдат написани офертите
български;

13. Място и срок за получаване на офертите

място
Деловодството на Община Поморие в срок не по-късно от 16:00 часа на последния ден, определен с настоящото обявление за концесията, публикувано на електронната страница на Държавен вестник.

календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник
40

час
16:00

14. Място и дата на отваряне на оферти

място
заседателната зала на Община Поморие

календарни дни след обнародване на обявлението в Държавен вестник
43

час
11:00

15. Документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, Ал. 2 и 3 от Закона за концесиите
Липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3 от ЗК се доказва с декларации по време на процедурата на основание чл. 16, ал. 7 от ЗК, а избраният за концесионер следва да удостовери тези обстоятелства с представяне на следните документи:
1. Удостоверение от Агенция по вписванията или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване липсата на обявяване в несъстоятелност и на процедура по ликвидация, издаден не по-рано от 60 дни от датата за сключване на договора, ако в писмото не е посочен ЕИК по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър.
2. Съдебно удостоверение (свидетелство за съдимост) или съответен на него документ от съдебен или административен орган от държавата по отечественото право на физическото лицето, за удостоверяване на:
2.1. за участника – юридическо лице: липсата на влязла в сила присъда за (а) управител или (б) член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – за (в) неговия представител в съответния управителен орган, за някое от следните престъпления:
2.1.1. против собствеността;
2.1.2. против стопанството;
2.1.3. против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама);
2.1.4. престъпление по служба и/или за подкуп (корупция);
2.1.5. за престъпления, свързани с участие в престъпна група.
2.2. за участника:
2.2.1. липсата на влязла в сила присъда за престъпление по т. 2.1.1. – 2.1.5. за участник – физическо лице и
2.2.2. декларация за липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дейност за участник – физическо лице.
2.2.3. декларация от управител или член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице – неговият представител в съответния управителен орган, че не е свързано лице с концедента, както и с органа, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесията, или със служители на ръководна длъжност в неговото ведомство или организация за участници физически и юридически лица;
2.2.4. декларация, че участникът не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за участници физически и юридически лица.
2.3. Когато концесионерът е:
2.3.1 обединение – документите по т. 2.1. и 2.2. се представят за всеки от участниците в обединението;
2.3.2. чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи по т. 2.1. и 2.2. , или когато те не включват всички случаи по т. 2.1 и 2.2, участникът, избран за концесионер представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Клетвената декларация или официалното заявление се представят задължително и в превод на български език. В този случай лицето представя копие от правните актове, доказващи правната стойност на процедурата, въз основа на която е направен документа, включително с превод на български език.

16. Приложими обстоятелства и документи за удостоверяване по чл. 16, Ал. 4 от Закона за концесиите
16.1. От участие в процедурата се отстранява участник, който:
16.1.1. е в производство по несъстоятелност – доказва се от избрания за концесионер с оригинал на съдебно удостоверение или съответен на него документ от съдебен или административен орган на държавата, в която участникът е установен, за удостоверяване на липсата на производство за обявяване в несъстоятелност, а по време на процедурата с декларация;
16.1.2. има задължения за публични вземания на държавата или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията – липсата на такива задължения се доказва с удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от НАП за избрания за концесионер и с декларация по време на процедурата;
16.1.3. има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател – липсата се доказва с декларация от участника по време на процедурата и от избрания за концесионер, преди сключване на концесионния договор;
16.1.4. е бил концесионер и концесионният договор е прекратен по негова вина – липсата на това доказателство се доказва с декларация от участника по време на процедурата и от избрания за концесионер, преди сключване на концесионния договор;
16.1.5. е виновен е за професионални нарушения, за които комисията за провеждане на настоящата процедура за предоставяне на концесията по чл. 23, ал. 3 от ЗК, разполага с писмени доказателства, издадени от компетентен орган – доказва се с декларация от участника по време на процедурата и от избрания за концесионер, преди сключване на концесионния договор;
16.1.6. не е представил цялата информация изискваща се от него в процедурата за предоставяне на концесия, или представената от него информация е непълна или невярна – наличието на тези обстоятелствата се установяват от комисията с мотивирано решение по време на провеждане на процедурата.
16.2. Когато концесионерът е:
16.2.1. обединение – документите по т. 16.1.1 – 16.1.5 се представят за всеки от участниците в обединението;
16.2.2. чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи по т. 16.1.1. – 16.1.5., или когато те не включват всички случаи по т. 16.1.1. – 16.1.5, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът, избран за концесионер представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. В този случай лицето представя копие от правните актове доказващи правната стойност на процедурата, въз основа на която е представен документа, включително с превод на български език. Ако участникът в процедурата е обединение и посочените по-горе обстоятелства са налице за някои от участниците в него, то обединението също се отстранява от участие.
!!! Участниците са длъжни по време на процедурата да уведомят комисията за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 16, ал. 4 от ЗК в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им.
Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители, изискванията на чл. 16, ал. 2 и 3 от ЗК и посочените в настоящото обявление изисквания по чл. 16, ал. 4 от ЗК се прилагат и за подизпълнителите.

17. Критерии за подбор и документи за доказване на съответствието с тях

17.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност

изисквания и изискуеми документи
не

17.2. Икономическо и финансово състояние

изисквания и изискуеми документи
Участниците следва да разполагат с парични средства в касата си и/или с парични средства в банкова сметка в размер на 4 000 лева. Това изискване се доказва чрез копие на годишните финансови отчети на участника за последните три години.

17.3. Технически възможности и/или професионална квалификация

изисквания и изискуеми документи
– Участниците следва да се изпълнили или да изпълняват 1 договор с предмет, идентичен или сходен с предмета на концесията през последните 5 години. Под договори с предмет, идентичен или сходен с предмета на концесията следва да се разбират договори за концесия и/или наем и/или стопанисване на язовири или други водни съоръжения или еквивалент.
Това изискване се доказва чрез декларация – опис, съдържаща списъци на изпълнени и изпълнявани през последните 5 години договори с предмет, идентичен или сходен с предмета на концесията, включително основните елементи на договорите.
– Участниците следва да отговарят на изискването за „оператор на язовирна стена“, формулирано в § 1, т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, а именно – да е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика.
Това изискване се доказва с представянето на декларация в свободен текст, че участникът отговаря на поставеното изискване и чрез представяне на доказателства за това – заверено копие на договор за назначаване на хидроспециалист, диплома за придобито образование, сертификати и др.
Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, съответствието с критериите „икономическо и финансово състояние“ и „технически възможности и/или професионална квалификация“ се доказва чрез възможностите на един от участниците в обединението.
Доказването на съответствието с посочените критерии може да бъде извършено чрез възможностите на трети лица. В тези случаи участникът следва да представи доказателства, че ще има на разположение възможностите на третото лице.
Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в процедурата, а останалите се отстраняват.

18. Критерии за оценка на икономически най-изгодната оферта
Оценката на всяко предложение се извършва по следните критерии, които формират комплексната оценка на офертата.
Критерии за комплексна оценка на предложенията и тяхната относителна тежест: иономически най-изгодното предложение /ИИП/, като съшото ще се изчислява по формулата:
ИИПi = [(КПi/КПmах х Ккп) + (СРi/СРmах х Кср) + (СПi/СПmах х Ксп) + (КПЕi/КПЕmах х Ккпе)] х 100
Където:
КПi – размер на годишното концесионно плащане – в лева, съгласно офертата на участника;
СРi – брой работници по програма за откриване на работни места, съгласно предложената програма на участника;
СРi = (ПР х 1) + (ВР х 0.5), където ПР е предвидения брой работници/служители на пълен работен ден, а ВР е броя работници/служители, назначени временно/сезонно/на непълен работен ден;
СПi – стойност на преките инвестиции в основната и съпътстваща дейност – в лева, съгласно офертата на участника;
КПЕi – предложен от участника комплексен план за експлоатация, управление и поддържане на обекта за концесия.
Коефициентите на тежест в % на отделните критерии са както следва:
Ккп – коефициент на тежест за размера на годишното концесионно плащане – 30%;
Кср – коефициент на тежест за предложения брой работници по програма за откриване на работни места – 10%;
Ксп – коефициент на тежест за размера на преките инвестиции в основната и съпътстващата дейност – 30% и
Ккпе – коефициент на тежест за комплексния план за експлоатация, управление и поддържане на обекта за концесия – 30%.
Изчисленията се правят, като стойността на предложението на участника се дели на стойността на най-доброто от всички предложения и получения резултат се умножава по коефициента за тежест на съответния критерий.

19. Възможност за представяне на варианти в офертите
не

20. Процедура за обжалване

20.1. Орган, който отговаря за процедурите за обжалване

официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

адрес
бул.“Витоша“ 18

населено място
гр.София

пощенски код
1000

държава
Република България

електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

телефон
02 935 61 13

интернет адрес (URL)
www.cpc.bg

факс
02 980 73 15

20.2 Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

адрес
бул.“Витоша“ 18

населено място
гр.София

пощенски код
1000

държава
Република България

електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

телефон
02 935 61 13

интернет адрес (URL)
www.cpc.bg

факс
02 980 73 15

21. Концесията е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

концесията е свързана с проект и/или програма
не

22. Други, в зависимост от спецификата на обекта на концесията и на извършваните с него стопански дейности
Когато участникът обявен за концесионер, не е капиталово търговско дружество концесионният договор се сключва с новоучреденото капиталово търговско дружество, в което:
1. участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала или
2. участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в съотношението от договора за обединение.
Обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта на концесията и/или с услугата от обществен интерес, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на икономическия баланс при концесията са: промени в действащото законодателство и/или в икономиката и/или други съществени изменения от какъвто и да било характер, влияещи на подписания концесионен договор могат да доведат до нарушаване на икономическия баланс. В такива случаи следва да се подпише допълнително споразумение и/или да се прекрати действието на концесионния договор.

23. Дата на изпращане на обявлението
18.05.2017