04.10.2010

Тарифа за такси по Закона за туризъм

Постановление № 355 от 15 декември 2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355  ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с Постановление № 220 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 9 и 29 от 2005 г., бр. 98 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Чл. 1. (1) Разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:
1. туроператорска дейност – 500 лв.;
2. туристическа агентска дейност – 500 лв.
(2) Вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:
1. туроператорска дейност – 3500 лв.;
2. туристическа агентска дейност – 1800 лв.
(3) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по чл. 1, ал. 2 – при получаването на удостоверението за регистрация.
Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:
1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
д) над 500 стаи – 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
д) над 100 стаи – 4000 лв.;
3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло – 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;
4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;
5. за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 10 лв. на легло
6. за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
в) над 50 места за сядане – 500 лв.
Чл. 3. (1) За сертифициране на балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:
1. за разглеждане на заявлението за сертифициране на балнео (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтичен център – 500 лв.;
2. за вписване в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма и издаване на сертификат – 1000 лв.
(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при подаването на заявлението за сертифициране, а по ал. 1, т. 2 – при получаването на сертификат и табела.
Чл. 4. За вписване в НТР на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 ЗТ се събират следните такси:
1. екскурзоводи – 125 лв.;
2. планински водачи – 125 лв.;
3. ски учители – 125 лв.
Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.
(2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
(3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.
Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:
1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 450 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
д) над 500 стаи – 4500 лв.;
2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
д) над 100 стаи – 3600 лв.;
3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло – 9 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;
4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
5. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални – за легло – 9 лв. на легло;
6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) над 50 места за сядане – 450 лв.
Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 150 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 150 лв.;
3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 50 лв.
(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти – 50 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти – 50 лв.;
3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи – 30 лв.
Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център – 100 лв.
Чл. 9. За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.