27.06.2012

Програма за управление

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
мандат 2015-2019

 1. Икономическо развитие и инвестиции

Приоритети:

 • Максимално използване на възможностите по Оперативните програми на Европейския Съюз;
 • Създаване на общински портал за инвеститори и бизнес партньори.

Качествено административно обслужване

 • Подобряване качеството на обслужване и предоставяне на административни услуги на бизнеса; Спазване на Етичен кодекс за работа с бизнеса;
 • Разширение на услугите предоставяни от типа “на едно гише”, включително и по отношение на услуги, които изискват документи от други институции;
 • Въвеждане на допълнителни електронни услуги.

Предоставяне на важна информация за инвеститори и бизнес партньори

 • Максимално използване на възможностите, предоставени от Оперативните програми на Европейския Съюз;
 • Създаване на общински портал за инвеститори и бизнес партньори.

Развитие на въведената политика за привличане на инвестиции в общината

 • Популяризиране и развитие на разпознаваемия образ на региона чрез конкретен маркетинг и реклама както в страната, така и в чужбина. Информационна кампания за потенциала на Поморие като място за добър живот, бизнес, отдих и туризъм;
 • Повишаване на качеството на човешките ресурси чрез активна политика в сферата на образованието.

Привличане и развитие на човешките ресурси на територията на общината

 • Осигуряване на публични услуги за привличането на високо квалифицирана работна ръка, в това число адекватна жилищна политика, достатъчно места в детските градини и училищата, атрактивни места за отдих и спорт, както и за прекарване на свободното време.

Развитие и оптимално използване на публично-частните партньорства

 • Максимално използване на възможностите на Публично-частните партньорства:
  – за обекти на техническата и социалната инфраструктура;
  – за реализирането на благоустройствени или устройствени проекти за отдих, туризъм и бизнес паркове;
  – за създаване, внедряване и поддържане на иновационни продукти за извършване на дейност от обществен интерес.

2. Инфраструктура, градоустройство и благоустрояване.

Приоритети:

 • Изграждане на Автогара и многофункционална Спортна зала /процедурите са стартирани през 2014 г./;
  • Реализация на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради;
  • Поетапно изграждане на пътна инфраструктура в м. „Кротирия” (бившият парк и к
  ъмпинг „Европа”) и м. „Ставрос” (до Музея на солта);
  • Изработване на проект за дизайн на градската среда.

Общи принципи

 • Осигуряване и поддръжка на необходимата инфраструктура;
 • Изравняване на стандартите в благоустройството между централна градска част, кварталите и съставните селища;
 • Изработване на Географско информационна система на града /GIS модел/ за анализ и управление на процесите в благоустрояването (поддръжка на уличната мрежа, сметосъбирането, поддръжка на зелените площи и др.), здравеопазването, образованието, социалната сфера, включително и чрез включване на ВиК системата в модела.

Общинска пътна мрежа

 • Използване на всички възможности, свързани с външно финансиране (извън предвидените средства от бюджета на общината) за ремонтни дейности на общинските пътища;
 • Засилване на инвеститорския контрол при ремонтните дейности на общинската пътна мрежа;
 • Предвиждане на средства за навременно изпълнение на дейностите по поддържане на пътната настилка, маркировка, канавки, банкети, отводнителни съоръжения, изрязване на храсти и др;
 • Извършване на обследване и оценка на експлоатационно-техническото състояние на всеки един път и ефективността от пътно-ремонтните работи.

Улична мрежа в Поморие, Ахелой, Каблешково и останалите населените места

 • Отделяне на средства за текущ ремонт;
 • Изграждане на нови улици в м. „Ставрос” (до Музея на солта) и в м. „Кротирия” (бившият парк и к-г „Европа”);
 • Подобряване системата за регистриране и контрол по възстановяването на настилките, след аварийни или други ремонти от различни експлоатационни дружества (ВиК, ЕVN, БТК, Кабелни мрежи и др.), както и присъединяване към съществуващата инфраструктура на нови инвеститори;
 • Подобряване на инженерната инфраструктура и рехабилитация на уличната мрежа във всички населени места в общината.

Подобряване и благоустрояване на градската среда 

 • Изработване на ОУП на община Поморие;
 • Изработване на проект за дизайн на градската среда;
 • Обновяване на пространството при двата входа на Поморие;
 • Изработване на типови проекти за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на едропанелни жилищни сгради;
 • Съхраняване и поддържане на зелените площи в града в добро състояние;
 • Поддръжка на зелените площи по входните артерии и допълнително озеленяване;
 • Задължаване на заведенията, които ползват тротоарно право да имат и озеленяване;
 • Облагородяване района на Крайбрежната алея с възможност за изграждане на изкуствени плажове;
 • Изграждане на ел. подстанция 110/ 20 kv;
 • Изграждане на яхтено пристанище;
 • Изграждане обходите на гр. Поморие и гр. Ахелой;
 • Изграждане на места за отдих, забавления и спорт за възрастните, младите хора и децата – многофункционална спортна зала, открит спортен комплекс, закрит плувен басейн, спортни и детски площадки;
 • Разработване на общинска програма за финансиране на проекти за благоустрояване на жилищни райони от групи граждани и инициативни комитети;
 • Реализиране на конкретен план за модернизация на уличното осветление с енергоспестяващи лампи и разширение на обхвата му;
 • Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни, публични и жилищните сгради;
 • Създаване на функционална и атракционна крайморска връзка гр. Поморие – гр. Ахелой (м. „Косата”).
 • Реализацията на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Поморие”
 • Разработване на мобилно приложение, което да приема сигнали за проблеми в града.

Подобряване на междублоковите пространства:

 • Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане на детски площадки, облагородяване на зелени и междублокови пространства и др. Общината ще предоставя финансова или материална помощ (строителни материали и съоръжения) за подобряване на междублоковото пространство;
 • Премахване на незаконни постройки;
 • Поддържане на съществуващите и изграждане на нови детски и спортни площадки;
 • Осветяване на паркове и детски площадки.
 • Пълно съдействие от страна на Общината по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.

Увеличаване на достъпността на градската среда

 • Реконструкция и изграждане на достъпна градска среда за хората с увреждания и социална инфраструктура, подобряваща условията на живот, спорт и отдих на хората с увреждания.

Транспорт

 • Изграждане на Автогара и изготвяне на нова транспортна схема на територията на града;
 • Оптимизиране на пътната организация с цел подобряване движението в Поморие;
 • Поставяне на нови пътни знаци и указателни табели;
 • Допълнително осветяване на участъците с повишена концентрация на ПТП;

Сигурност

 • Повишаване мерките за сигурност и охрана в населените места.
 • Монтиране на допълнителни видеокамери за охрана, контрол и превенция на сигурността на обществени и туристически обекти, учебните заведения и домовете на гражданите.
 • Провеждане на политика на непримиримост към противообществените прояви.

3. Екология и Озеленяване

Приоритети:

 • Популяризиране и развитие на кампанията „Поморие – моят зелен град”;
  • Изграждане на общинска система за организирано разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки;
 • Реконструкция, благоустрояване и поддръжка на съществуващите зелени площи;
 • Изграждане на нови паркове и зелени площи;
 • Засилване на контрола за запазване чистотата на изградените зелени площи на територията на гр. Поморие и на останалите населени места;
 • Популяризиране и развитие на кампанията „Поморие – моят зелен град”;
 • Поддържане на публичен регистър на озеленените площи;
 • Изграждане на общинска система за организирано разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки;
 • Ежегодно осъществяване на кампании за събиране на масово разпространени опасни отпадъци /батерии, електрическо и електронно оборудване, гуми и др./
 • Изграждане на приют за бездомни животни;
 • Изготвяне на Интегриран план за управление на Поморийското солено езеро от Община Поморие;
 • Реализация на втори етап на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата.

4. Общински финанси

Приоритети:

 • Поддържане на стабилно финансово състояние и кредитен рейтинг на общината;
  • Активна политика по привличането на външно финансиране;
  • Прозрачност при разходването на бюджетни средства
 • Поддържане на стабилно финансово състояние на общината;
 • Поддържане тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходи;
 • Определяне и заделяне на финансов ресурс за съфинансиране на проекти, ПЧП и други дейности по подготовка и привличане на инвестиции;
 • Реинвестиране на приходите от продажба на имущество;
 • Увеличаване на приходите чрез увеличаване на събираемостта им;
 • Активна политика по привличането на външно финансиране (средства от СФ на ЕС, кредити и ПЧП);
 • Поддържане на дългосрочна прогноза за разходите и приходите на общината (в 3 и 5 годишен период от време);
 • Планиране на бюджетните разходи и приходи в по-дългосрочен период с оглед по-оптимално разпределение на разходите съобразно дългосрочните цели.

5. Управление на общинската собственост

Приоритети:

 • Защита на обществения интерес при управлението на общинската собственост
 • Прозрачност при разпореждането с общински активи
 • Поддържане на публичен регистър на общинската собственост (публична и частна);
 • Поддържане на публичен регистър на разпоредителните сделки с общинско имущество;
 • Поддържане на системата за управление на общинската недвижима собственост (вид обект, вид собственост, местоположение, статут и др.). Осигуряване на публичен достъп до системата или на части от нея.

6. Управление на Общинските дружества

Приоритети:

 • Оптимизиране дейността на общинските търговски дружества
 • Подобряване на контрола и анализа на дейността на общинските търговски дружества;
 • Оценка на общинските дружества и преструктуриране на тези, които нямат ясно изразена социална функция и имат лоши финансови показатели;
 • Пълноценно използване на възможностите на Общината като съдружник.

7. Трудова заетост

Приоритети:

 • Активно участие в проекти по националните програми по заетост
 • Разработване на програма за повишаване квалификацията на безработни и заети лица, за да се отговори на наложените изисквания на пазара на труда;
 • Реализиране на конкретни проекти за квалификация;
 • Ефективно използване на капацитета на общинските дружества, в посока разкриване на нови работни места;
 • Активно участие в проекти по националните програми по заетост.

8.  Образование

Приоритети:

 • Активна политика за включване на родители, ученици, учители и други заинтересовани лица в процес на формиране на училищни политики.
 • Анализ и определяне на нуждите от образователни услуги, брой и вид училища, брой и вид специалности, според изискванията на бизнеса;
  • Утвърждаване ролята на училищните настоятелства и активно включване на родители, ученици, учители и други заинтересовани лица в процес на формиране на училищни политики, в управлението и контрола на работата на образователните институции;
  • Община Поморие ще бъде отворена за всички предложения за партньорство и ще насърчава училищата, детските градини и НПО да участват активно по всички отворени конкурси;
  • Повишаването на квалификацията на педагогическия и управленски персонал в училищата и детските градини;
  • Разширяване и утвърждаване на извънкласната дейност в училищата;
 • Създаване на модерна и здравословна среда в образователните институции – детски ясли и градини, основни и професионални училища;
 • Реконструкция, ремонт и оборудване на прилежащите дворове и зелени площи към детските градини и училищата;

9. Здравеопазване

Приоритети:

 • Привличане на специалисти с осигуряване на общински жилища
 • Реализиране на програма за стабилизиране на МБАЛ Поморие;
 • Увеличаване на прозрачността в дейността на МБАЛ Поморие и др. общински дружества;
 • Подобряване на мотивацията на трудово заетите хора в здравните заведения; Осигуряване на общински жилища за външни специалисти;
 • Финансиране на програми за превенция на социално значими заболявания, вкл. наркомания;
 • Подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми, чрез създадения фонд „In vitro” към Общината;
 • Разширяване обхвата на училищното здравеопазване в рамките на общинските правомощия;
 • Подобряване на материалната база.
 • Разширение на центъра за спешна медицинска помощ

10. Социална сфера

Приоритети:

 • Повишаване на качеството и обхвата на предоставяните социални услуги
 • Отговорно отношение към проблемите на хората в общината
 • Целенасочена работа по отношение на широк кръг социално уязвими групи (лица с физически и ментални увреждания, групи дискриминирани по определен признак, представители на етнически малцинства) и продължение на политиката към решаването на проблемите, а не просто социално подпомагане.
 • Въвеждане на добри европейски практики на ниво социална политика;
 • Подобряване на координацията между институциите, предоставящи социални услуги и други обществени институции.
 • Участие в проекти по програми за заетост и обучения, предназначени за рисковите групи.
 • Повишаване на качеството и обхвата на предоставяните социални услуги, чрез подобряване на мотивацията и квалификацията на социалните работници;
 • Разширяване на достъпните социални услуги в общността за най-уязвимите групи;
 • Запазване облекченията при пътуване на пенсионери и ветераните от войните;
 • Издаване на карти за безплатно паркиране на всички правоимащи лица, вкл. хора с увреждания на територията на гр. Поморие, гр. Ахелой и гр. Каблешково;
 • Осигуряване на инвестиции за изграждане на социални жилища в град Поморие.

11. Култура

Приоритети:

 • Осъществяване на иновативни културни събития
 • Обогатяване културния календар на общината и включването му в Националния културен календар на Министерството на културата
 • Развиване и утвърждаване на марката “Поморие”;
 • Утвърждаване и провеждане на фестивалите и културните инициативи с регионална и международна значимост;
 • Създаване на възможности за осмисляне на свободното време на младите хора;
 • Осигуряване на средства по фонд „Култура” /за финансиране на културни проекти/
 • Постоянен диалог с представителите на културните институции и творците при определяне на текущата културна политика на Общината;
 • Участия в международни програми и привличане на безвъзмездно финансиране за културна дейност и изграждане на инфраструктура;
 • Развитие на културния туризъм;
 • Организиране на фестивали с международно участие извън активния сезон;
 • Обогатяване на материалната база на читалищата.

12. Спорт и младежки дейности

Приоритети:

 • Развитие на детския спорт в спортните клубове и спортът извън училищата;
 • Реализиране на стратегията „Спорт за всички” /приета с Реш. № 142/31.05.12 г. на ОбС Поморие/.
 • Изграждане на нови спортни съоръжения – закрита спортна зала, открит спортен комплекс, закрит плувен басейн и др.;
 • Модернизация на съществуващата спортна инфраструктура, вкл. изграждане на нови кътове за фитнес на открито, достъпни и за хора с увреждания;
 • Подобряване на материално–техническата база на спортните обекти;
 • Целенасочена политика за финансиране на спортните клубове от общината, с приоритет клубовете работещи с деца;
 • Създаване на спортни паралелки за подготовка на спортни таланти;
 • Последователни усилия за ангажиране на свободното време на младежите чрез общински институции и сътрудничество с младежки неправителствени организации;
 • Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта и младежките дейности.
 • Насърчаване на младежки дейности, инициирани от самите млади хора.

13. Туризъм

Приоритети:

 • Създаване на туристически информационен портал
 • Утвърждаване на региона като туристическа дестинация
 • Създаване на туристически сайт с висококачествен дизайн и интерактивна среда
 • Развитие на туристическата инфраструктура;
 • Разработване на проект за художествено осветление на културни и исторически обекти и сгради;
 • Максимално използване на природните ресурси и дадености на Поморие с цел развитие на специализиран туризъм /медицински, религиозен, културно-исторически и др./;
 • Подобряване условията за посещение на Поморийското солено езеро като туристически обект;
 • Налагане на марката „Поморие-столица на балнеотуризма” за развитие на балнеологията в цялостния туристически продукт на Поморие;
 • Изграждане на Туристически Информационен Център /ТИЦ/ в кв. „Св. Георги“, в гр. Ахелой, в гр. Каблешково и изпълването им със съдържание в услуга на жителите и гостите на населените места.

14. Развитие на съставните селища на общината

Приоритети:

 • Изработване на информационна стратегия за популяризиране възможностите за заселване, отдих, развитие на туризъм или бизнес в съставните селища на общината.
 • Присъединяване на с. Каменар и с. Лъка като квартали на гр. Поморие (по желание на живущите в населените места)
 • Развитие на селските територии в община Поморие чрез:
  Активното им маркетиране като възможност за заселване, отдих, развитие на туризъм или бизнес;
  – Подпомагане на кметовете на кметства/кметските наместници при изпълняване на функциите им;
  – Използване на възможностите на средствата от ЕС;
  – Подобряване на пътната инфраструктура към/в селата;
  – Подобряване на състоянието на селските гробища;
  – Подобряване на състоянието на селските църкви;
 • Подпомагане на инициативи за развитие на дейности, свързани с привличане и обслужването на туристи, като алтернатива за нови икономически инициативи – къщи за гости, търговия, реклама, производство и продажба на храни с местен произход и др.
 • Постепенно обвързване на повече селища в системата на туристическо предлагане в т.ч и чрез инвестиции в пътна мрежа, хигиенизирането на селищата, социализация, подобряване на комуникациите и др.
 • Разширяване на строителните граници на населените места.

15. Общинска администрация

Приоритети:

 • Качествено обслужване и навременно информиране на гражданите
 • Усъвършенстване на системата за външна оценка /дадена от гражданите/ на работата на отделните звена в общинската администрация
 • Открито и динамично управление на община Поморие;
 • Организиране на широки публични обсъждания преди вземане на значими за общината решения;
 • Развитие на местното самоупавление чрез ангажиране на гражданите и гражданските сдружения в осъществяване на публичната политика и граждански контрол върху нея;
 • Продължение работата в работни групи и работа в екипност, като всеки от екипа носи своята персонална отговорност;
 • Усъвършенстване на системата за външна оценка /дадена от гражданите/ на работата на отделните звена в общинската администрация, включваща: ефективност на работата, качество на управление на звеното, натовареност на звеното и на служителите в него;
 • Усъвършенстване дейността на администрацията чрез самооценка;
 • Оптимизиране на изградената компютърна система и интернет връзка с общинската администрация и кметовете и кметските администрации;
 • Усъвършенстване на вътрешните стандарти за качествено обслужване на гражданите – бързина и прецизност;
 • Засилен контрол относно приетите правила и инструкции за служителите работещи пряко с гражданите;
 • Непрекъснат процес по подобряване на електронната система за управление на административните процеси;
 • Разширение на услугите предоставяни от типа “на едно гише”, включително и по отношение на услуги, които изискват документи от други институции
 • Въвеждане на решения от типа „електронно правителство”, които реално се ползват от гражданите и бизнеса;
 • Навременно информиране за решенията и действията на общинската администрация чрез Интернет страницата на Общината и нейното печатно безплатно издание, чрез местните и регионални медии, брошури и др.

16. Международно сътрудничество

Приоритети:

 • Развитие на международното сътрудничество
 • Побратимяване с градове от Европа с цел генериране на нови възможности в сферата на бизнеса, туризма, културата и др.;
 • Осъществяване на трансгранични взаимоотношения и сътрудничество в различни сфери със съседните ни държави и с побратимени градове;
 • Изграждане на международно сътрудничество с организиране на пряко взаимодействие между училища, общински структури, НПО и други организации.

 

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА
мандат 2015-2019

Основни акценти:

 • Изграждане на Автогара /на общински терени в района на „Автосервиза”/ – стартирани са процедурите.
 • Изграждане на многофункционална спортна зала в допълнение към спортните съоръжения на града и за пълноценно развитие на концепция за връщане на Поморие на картата на спортните центрове на България.
 • Изработване на нов ОУП на Община Поморие, съобразен с последните отчетени реалности.
 • Създаване на функционална връзка гр. Поморие – гр. Ахелой (м. „Косата”) с възможност за отдих и забавление.
 • Изграждане на ел. подстанция 110/20 kV, като на този етап проектът е в ход със стартирани са процедури за начало на реализация.
 • Изграждане на логистичен център и промишлена зона на гр. Поморие. Водят се преговори за споразумение с Министерство на отбраната за прехвърляне на терена на военното поделение от 50 декара на Общината, в района зад „Винпром Поморие”.
 • Изграждане на инфраструктурните обходи на гр. Поморие и гр. Ахелой.
 • Обследване на пътната мрежа на общината и поетапно рехабилитиране на улиците в кварталите, вкл. малките улици и такива с нарушена настилка.
 • Поддържане на уличната инфраструктура и поетапно асфалтиране на улиците във всички населени места.

гр. Поморие

 • Изграждане на Автогара и изготвяне на нова транспортна схема на територията на града;
 • Изграждане на многофункционална спортна зала с капацитет 500-750 места и закрит плувен басейн-25/12,5м. на общински терени в района на складовете на бившия „Булгарплод”
 • Изграждане на яхтено пристанище с капацитет 280-350 яхти в района на бившия Лимонаден цех,. В този район има общински терени, които ще бъдат тила на Марината, където ще са разположени обслужващите дейности – паркозона, развлекателна и спортна зона. Разгледани са чрез публично-частно партньорство/.
 • Запазване на южния рибарския хелинг и изграждане на защитен вал в морето
 • Изграждане на Туристически информационен център /ТИЦ/ в кв. „Свети Георги”, гр. Ахелой и гр. Каблешково.
 • Изграждане на велоалея от Стария кей до бившият к-г „Европа”. Укрепване брега в м. „Косата” и изграждане на велоалея до гр. Ахелой.
 • Изготвяне на Интегриран план за управление на Поморийското солено езеро от Община Поморие.
 • Благоустрояване и паркоустрояване на градинката между ул. „Цар Симеон”, ул. „Иван Вазов” и ул. „Княз Борис I”
 • Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане на детски площадки и други съоръжения;
 • „Изграждане/реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи, паркинги и създаване на достъпна среда в междублоковите пространства на кв. „Свобода“”
 • Създаване на Градска галерия

гр. Поморие, кв. „Свети Георги”

 • Реновиране разширение на Читалище „Светлина” и превръщането на градината около него в парк с атракции за децата и цялото семейство.
 • „Доизграждане на паркови площи между ул. “Княз Борис I“, ул. „Смирна”, ул. „Странджа” и ул. „Манастирска”
 • Благоустрояване и паркоустрояване на Крайбрежна алея, в участъка между морето и ул. “Морска“ и околоблоковите и тротоарни пространства, кв. “Св.Георги“, гр. Поморие
 • Изграждане на специализирана площадка за деца с увреждания

гр. Поморие, кв. „Север”

 • Монтиране осветление на футболното игрище при Център за обществена подкрепа (ЦОП)“
 • Изграждане на младежки етно – културен и социален център в кв. „Север.
 • Изграждане на детска площадка с парк около нея.

гр. Каблешково

 • Приоритетно асфалтиране на неасфалтираните улици в града
 • Поетапно изкърпване и асфалтиране на останалите улиците в града.
 • Изграждане на детски кът между ул. „Панайот Волов” и ул. „Ангел Кънчев”
 • Ремонт и благоустрояване на градския парк.
 • Кандидатстване по Европейска програма за благоустрояване на центъра на града.
 • Определяне на лого/герб на града.
 • Самостоятелност на Кмета на гр. Каблешково с права на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
 • Разширяване на строителните граници на гр. Каблешково с новия ОУП.

гр. Ахелой

 • Изграждане обхода на гр. Ахелой.
 • Създаване на функционална и атракционна крайморска връзка с велоалея Поморие – Ахелой (м. „Косата”).
 • Изграждане на детска ясла.
 • Благоустрояване на площад „Стара планина”
 • Разширяване на съществуващия пристан за рибарски лодки
 • Включване на канализацията в Пречиствателна станция – Равда
 • Укрепване на източния бряг в района на к-г „Ахелой”.
 • Определяне на лого/герб на града.
 • Самостоятелност на Кмета на гр. Ахелой с права на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
 • Разширяване на строителните граници на гр. Ахелой чрез включването на терените на изток и отваряне на гр. Ахелой към морето с перспектива за развитието му като нова морска туристическа дестинация.

с. Каменар, с. Лъка

 • Присъединяване на с. Каменар и с. Лъка като квартали на гр. Поморие (внесено е предложение от живущите в населените места)
 • Поетапно благоустрояване на населените места и разширяване на строителните им граници.

с. Медово

 • Разработване на концепция за експлоатация на минералните извори
 • Създаване на комплекс/и/ за рехабилитация и възстановяване /чрез Публично-частно партньорство/.

с. Горица

 • Предоставяне на дома за възрастни хора бившата сграда на РКС, която вече е общинска собственост за разширяване на дома, чрез участие по Оперативната програма към Министерството на труда и социалната политика.

с. Гълъбец

 • Реновиране на парка и превръщането му в едно приятно място за почивка и отдих.
 • Приключване на процедурата за разширяване чертите на населеното място.

с. Порой

 • Пълноценнно функциониране на изградената мотописта
 • Изграждане на Футболно игрище

с. Дъбник, с. Габерово

 • Изграждане на пътя с. Габерово – с. Бата, който е 2,5 км. и по този начин се съкращава разстоянието с 25 км.
 • Разширяване на строителните граници на населените места.
 • Изграждане на Футболни игрища и в двете населени места.

с. Белодол

 • Рехабилитация и разширяване на пътя до с. Бата.
 • Изграждане на парк с детски кът в двора на бившето училище.

с. Бата , с. Страцин, с. Косовец, с. Александрово

 • Разширяване на строителните граници на населените места.

с. Козичино

 • Развитие на с. Козичино като изключително привлекателна дестинация и атракция за туристите.
 • Ремонт на сградата на бившето училище и превръщането му в музей на с. Еркеч и възможности за организиране на „зелено училище”.
 • Приоритетна рехабилитация на пътя до с.Козичино

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ мандат 2011- 2015