14.01.2013

Политика по качеството

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОРИЕ

ЗА ПОЛИТИКАТА  ПО КАЧЕСТВОТО 

 

            Политиката по качество на ОБЩИНА ПОМОРИЕ е неделима от цялостната политика и стратегия за развитие на общината и е основана на анализа на потребностите, очакванията и желанията на местната общност.

Ръководството на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОРИЕ  приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на система за управление на качеството, съответстваща на международния  стандарт ISO 9001:2008, като средство за  утвърждаване доброто име и репутация на общинска администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.

Политиката по управление на качеството в община ПОМОРИЕ е насочена към удовлетворяване на нарастващите изисквания и очаквания на клиентите, и заинтересованите страни, и повишаване на административния капацитет на общинската администрация.

Основна цел на политиката по качеството е предоставяне на качествени административни услуги и повишаване доверието на държавните и общински органи, гражданите и юридическите лица на територията на общината, както и стремеж към подобряване качеството на живот и култура на населението.

            Усилията ни са насочени към:

  • непрекъснато подобряване на ефикасността и ефективността при управление на всеки един елемент от нашата дейност и повишаване доверието в способността на общинската администрация да удовлетворява потребностите на клиентите;
  • ангажираност на всички служители за предоставяне на качествени административни услуги, като им предоставяме ясни правомощия, добра информираност, право на квалификация, адекватна социална и работна среда за функциониране и развитие;
  •  оптимизиране на административния процес за осигуряване на адекватност, целесъобразност и професионална етика при административното обслужване, при спазване на всички нормативни изисквания;
  • коректни и взаимоизгодни отношения с доставчиците и заинтересованите страни.

           

Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на всички заинтересовани страни се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на обслужване като абсолютен приоритет за Общинска администрация Поморие

 

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

 

 

предлагане на качествено АДМИНИСТРАТИВНО обслужване

Политиката по качеството, Наръчникът и всички документирани процедури и регламенти са задължителни за изпълнение от всички служители, работещи в Общинска администрация Поморие.

Ръководството се ангажира периодично да преглежда и актуализира настоящата политика с цел осигуряване на нейната адекватност, спрямо изискванията на клиентите.

В качеството си на КМЕТ на Община Поморие декларирам личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите ресурси и за изпълнение на поставените цели, и обявената политика.

 

15.11.2012г.              

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ  /П/

ИВАН АЛЕКСИЕВ