16.02.2015

Общинско предприятие „Социално обслужване“

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

 

Предоставянето на Социални Услуги на населението на Община Поморие, е приоритет в работата на общинското ръководство.

На територията на Общината, социални услуги се предлагат за различни целеви групи – деца в риск, деца с увреждания, възрастни хора, лица с увреждания, и други. Дейностите по социално обслужване се предоставят в социални институции,  и социални услуги в общността, които са с държавно,  общинско, и  финансиране по проекти.

Социалните услуги, които функционират в Общината са следните: Социален учебно – професионален център с.Бата, Дом за възрастни хора с Физически увреждания – с.Горица, Преходно жилище за деца и лица с.Бата, Защитено жилище за хора с умствена изостаналост- с.Бата, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания– с.Бата, Център за обществена подкрепа – гр.Поморие, Детска млечна кухня – гр.Поморие, Пенсионерски клубове, клуб на хората с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр.Поморие, Личен асестент/по проект/.

 

Общинско Предприятие “Социално Обслужване” Поморие изпълнява социалните дейности, като работи  преоритетно  с  проблемите  и  нуждите на хора и групи в неравностойно социално положение, ползващи социалните услуги в Общината.

ОП   “Социално Обслужване”   е учредено с Решение №  422/13.01.2003 г. на Общински Съвет Поморие, във връзка с § 17 и § 37 от Закона за Социално Подпомагане и на основание чл.54 във връзка с чл. 53 от Закона за Общинска Собственост, като второстепенен разпоредител на бюджетни кредити със самостоятелен баланс.

 

 

І. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ:

 

 1. Дом за Възрастни Хора с Физически Увреждание с.Горица

 

Дом за Възрастни хора с Физически Увреждание с.Горица /ДВХФУ/ е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Капацитета на услугата е  52 места.

Дома е еталон за социално обслужване и отговаря на всички критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги на лица с увреждания.

В институцията, със Заповед на Директора на Дирекция “Социално Подпомагане” – Поморие се настаняват лица с физически увреждания, притежаващи Е.Р. на ТЕЛК, РЕЛКК,ЦЕЛКК и НЕЛК.
На потребителите се предоставят денонощно медицинско обслужване, рехабилитация, хранене, съобразено със здравословното състояние. Основно място заемат  медико-социални и социално-правни консултации, групова и индивидуална социална работа.

ДВХФУ е делегирана от държавата дейност, с определен стандарт за издръжка. Клиентите заплащат такса в размер на 70% от личните доходи, съгласно   Тарифа за таксите за социални услуги,финансирани от републиканския бюджет.

Потребителите се обгрижват от квалифицирани специалнисти и персонал от 27 човека – управител, социален работник, психолог, рехабилитатори, медицински сестри, готвачи и обслужващ персонал.

 

За Контакти: 05969/2030 – Управител

 

ІІ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА:

 

 

 1. Социален Учебно – Професионален център с.Бата /СУПЦ/

 

СУПЦ е комплекс за социални услуги, насочени към професионално обучение на:

а/лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години;

б/деца в риск ,навършили 16 години ,по реда на чл.20, ал.1,2 и ал.4, т.1и2 от ПП ЗЗД.

В СУПЦ с.Бата се обучават деца и младежи с лека умствена изостаналост, лица с увреждания и деца в риск. Повечето са без родственици задължени да се грижат за тях. Капацитета на услугата е 50 места.

Курсистите са настанени или насочени от Дирекция “СоциалноПодпомагане” – Отдел Закрила на детето.
Младежите получават професионална квалификация по специалностите:
Дамско облекло

Дърводолство

Зидаро-мазачество

Строително бояджийство

Готварство

Санитари

Обучението се провежда по одобрени програми, в тригодишен курс. Квалифицирани учители, преподаватели с опит в работата с деца с увреждания,водят занятията по теория и практика.
В СУПЦ основно място заема социалната работа и възпитание. Специалисти –   социални работници и възпитатели работят с децата и младежите в извън учебно време.

Условията за обучението и битуването са  добри. Базата се ремонтира и обновява периодично за да отговаря на  критериите и стандартите за социални услуги.

СУПЦ е делегирана от държавата дейност, с определен стандарт за издръжка.

Курсистите над 18 г., които имат лични доходи, заплащат такса в размер на 50 % от  доходите си, съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.
В Заведението традиционно се работи по различни проекти , някои от които с международно участие . Целта е да се развиват знанията и уменията на курсистите, както и да се обновява базата.

Персонала е 22 човека – от които учители, възпитатели, социален работник, психолог , медицинско лице, административен и помощен персонал, директор, зам. директор.

СУПЦ  пртежава лиценз от НАПОО София, за лицензиран Център за Професионално Обучение.

 

За контакти: 05967/2011 – Директор

 

 1. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТ/ с. Бата

 
ЦНСТ с.Бата е комплекс от социални услуги, резидентен тип,  които се предоставят в среда, близка до семейната.Капацитет 10 места.

За настанените деца в риск, е запазена връзката със семейството. Денонощно се обгрижват от социални работници, психолог, медицинско лице и обслужващ персонал.

Според възрастта им, продължават обучение в местното училище и Професионална гимназия в гр.Поморие. Социалните работници работят за развиване на уменията на децата, според техните интереси и възможности.  Условията в ЦНСТ са добри, жилищните стаи са обзаведени по изискванията. Базата разполага със занималня, изолатор и разливочна с умивалня.

Настаняването на децата се извършва със Заповед от  Дирекция “Социално Подпомагане”- ОЗД. Срокът за който са настанени е различен, в зависимост от Решението на съда.

ЦНСТ е е делегирана от държавата дейност, с определен стандарт за издръжка за всяка дете.
Персонал е 9 човека, от които: управител, социални работници, психолог, медицинска сестра и детегледачки.

 

За контакти: 059672150 – Управител

 

 1. Защитено Жилище за Хора с Умствена Изостаналост с.Бата /ЗЖХУИ/

 

Защитено Жилище за Хора с умствена изостаналост с.Бата е социална услуга резидентен тип, в която лицата водят независим начин на живот, подпомогнати от екип професионалисти – психолог, социални работници, медицинска сестра, обслужващ персонал. Капацитета на услугата е 10 места.

В ЗЖХУИ, младежите ползват следните услуги:

– групова и индивидуална социална работа при подготовка за успешна реинтеграция

– подкрепа и съдействие при необходимост от здравни грижи

– подкрепа и съдействие при възможности за обучение

– съдействие за реализиране на потребителите на пазара на труда

-подкрепа за разширяване на социалните контакти със семейство, близки и роднини

– дейности за организиране на свободното време.

Със Заповед на Директора на Дирекция “Социално Подпомагане” – Поморие в ЗЖХУИ се настаняват лица с умствена изостаналост.

ЗЖХУИ е делегирана от държавата дейност, с определен стандарт за издръжка. Потребителите заплащат такса в размер на 50% от лични доходи, съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Персонала се състои от  6 специалисти – социални работници, психолог, медицинска сестра.

 

 1. Преходно Жилище за Деца и Лица над 18 години с.Бата /ПЖДЛ/

 

Преходно Жилище за Деца и Лица над 18 гоини с.Бата е форма на социална услуга резидентен тип, за деца и лица.  В ПЖДЛ, настанените водят независим начин на живот, подпомагани от екип професионалисти. Капацитета на услугата е 10 места.

В преходното жилище се предоставят следните услуги:

– обучение за придобиване знания и умения за самостоятелен живот , с цел  социална интеграция на потребителите

– съдействие при необходимост от  здравни грижи

– съдействие за обучение

– съдействие за реализиране на потребителите на пазара на труда

– подкрепа за разширяване на социалните контакти със семейството

– дейности за организиране на свободното време според потребностите и интересите на потребителите.

В ЗЖЛУИ се настаняват деца и лица със Заповед на Директора на Дирекция “Социално Подпомагане” – Поморие.

Преходно жиилище е делегирана от държавата дейност, с определен стандарт за издръжка. Потребителите с лични доходи, заплащат такса в размер на 50% от доходите си, съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Персонала на жилището е от 6 човека –   социални работници, психолог, медицинска сестра.

 

 1. Център за Обществена Подкрепа гр.Поморие/ЦОП/

 

Центъра за Обществена Подкрепа е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституциализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск. Капацитета на услугата е 40 места.

В ЦОП – гр.Поморие  се  предоставя  ползването  на  следните  услуги:

 • семейно консултиране и подкрепа;
 • превенция на насилието и подкрепа на деца,жертви на малтретиране, насилие и неглижиране;
 • пре-натална и пост-натална грижа;
 • семейно планиране;
 • превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение;
 • превенция на отпадането от училище;
 • деинституционализация и реинтеграция;
 • обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция;
 • обучение на приемни родители;
 • обучение на кандидат-осиновители;
 • превенция на изоставянето;
 • консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви;
 • логопедична терапия;
 • рехабилитационни услуги за деца от 3 до 18 години.

Социалните услуги за деца и техните семейства се предоставят в ЦОП – гр.Поморие  чрез:

–   Отдел „Закрила на детето” към Дирекция Социално подпомагане;

– Други институции и организации, като например: специализирани институции за деца, МКБППМН, ДПС, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др.;

– Потребителите, при идентифициране на нужда от подкрепа, могат да ползват социални услуги по свой избор – без Направление от ДСП (т.нар. самозаявили се клиенти).

Центъра за обществена подкрепа е делегирана от държавата дейност, с определен стандарт за издръжка. Персонала на центъра се състои от 9 човека включва социален работник, психолози,педагози, логопед, рехабилитатор.

Създадения мобилен екип от специалисти на ЦОП , консултират деца и техните семейства от селищата на общината.

 

За контакти: 059632435-Управител

 

 1. Център за Социална Рехабилитация и Интеграция гр.Поморие

 

Център за социална рехабилитация и интеграция“ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Целева група- лица над 18 години в риск от социално изключване, с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; лица с различни форми на зависимост; лица жертви на различни форми на насилие и експлоатация, лица извършители на насилие. Капацитета на услугата е 20 места.

В ЦСРИ Поморие се предоставят подкрепящи дейности насочени към  най-пълно възстановяване на потребителите за социална самостоятелност и участие в живота на обществото. Потребителите ползват дейностите (индивидуални или групови) почасово в зависимост от индивидуалните им потребности.

Освен в сградата на центъра услугата може да се предоставя и мобилно. В ЦСРИ Поморие се предлагат дейности за:

-Социална рехабилитация

-Когнитивна рехабилитация

-Медицинска рехабилитация

-Терапии ( дейности за развитие)

-Социални консултации

-Психологическа подкрепа

-Специализирани консултации

ЦСРИ е държавно делегирана дейност.

За контакти: 059686500 – Управител

 

 1. Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания гр.Поморие

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е изграден по Оперативна програма»Регионално развитие» 2007-2013 ОПРР-Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161Р0001/1.1-12/2011

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск“

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ДНСТДМ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат одглеждани в биологичното им семейство.

Капацитета на услугата е  12 места и 2 места за спешно настаняване на деца в риск от общността. Персонала се състои от управител, възпитател,  детегледачи, психолог, социален работник, специален педагог, медицинско лице.

Финансирането е от европейския проект до м.октомври 2015г., след което ще се финансира с определен стандарт за издръжка като държавно делегирана дейност.

За контакти: 0888660056 – Управител
ІІІ. СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 

 

 1. Домашен Социален Патронаж /ДСП/

 

Домашен Социален Патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на обитаемите жилищни помещения, съдействие за снабдяване с необходими стоки и услуги, битови услуги и др.

Социалните услуги включват обгрижване по домовете на възрастни, самотни хора, които са затруднени самостоятелно да организират своя бит.

Осигурява се: доставяне на топла храна по заявка, наблюдение на здравното състояние, оказване на помощ и съдействие при административни, финансови, правни и друг вид услуги, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при хора с увреждания.

Клиентите на ДСП Поморие заплащат такса в размер на 50 % от разхода, представляващ сбор от разходите за консумираната храна, изчислявана на базата на калкулационна ведомост, режийни разноски, консумиран хляб и разходите за транспортиране на хранат до дома на клиента.  Останалата част от разходите са за сметка на  бюджета на общината.

Персонала включва социален работник, санитарки и шофьор

 

За контакти: 0596/23047-соц.работник:

 

 

 1. Клубове на Пенсионера и Клуб на Инвалида

Клубовете на пенсионера са центрове за социални контакти на възрастните хората в гр.Поморие, гр.Каблешково, с.Бата, с.Горица, гр.Ахелой , с.Гълъбец, с.Медово, с.Порой, с.Александрово, с.Козичано, с.Лъка, с.Каменар. В тях членуват около 1200 човека, които организирват и провеждат мероприятия с културно-масов характер.

Клуба на инвалида се посещава от организацията на незрящите и от дружеството на хората с увреждания. В клуба на инвалида се предоставя възможност за социални контакти на хората с увреждания, провеждане на културно-масови мероприятия и др.

Финансирането на клубовете се осъществява от Общинския бюджет.

В клубовете са назначени домакини, които подпомагат организирането и развиването на клубните дейности, и превръщат клубовете в предпочитано място за свободното време на възрастните хора и хората с увреждания.

 

 1. Детска Млечна Кухня /ДМК/

 

В ДМК , персонал от 4 човека приготвя и предоставя храна за деца, до навършване на 3 годешна възраст. Специалист диетолог изготвя седмичното меню, според нормативните изисквания.

Детската кухня осъществява дейността си , съгласно чл.118 от ЗХ , Наредби №5 и № 26 за безопастност на храните.

Предоставяне на  храна се извършва в ДМК – гр.Поморие, в разливочни в кв.“Св.Георги“, в гр.Каблешково и  гр.Ахелой.

 

 

В Общинско Предприятие “Социално Обслужване” Поморие работят специалисти, социални работници, учители, възпитатели, администрация, мед.работници и обслужващ персонал – хора с квалификация, притежаващи умения и мотивация за работа с лица и деца с интелектуални затруднения, с хора с увреждания, самотно живеещи и други нуждаещи се от социални услуги клиенти.

Развитието и разнообразяването на социалните услуги обуславят качеството на живот на населението в Община Поморие.

 

За контакти : 0596/22351 – Директор ОП“СО“