16.06.2012

Контакти

Адрес за кореспонденция:

Община Поморие

ул. Солна 5

Поморие 8200

mayor@pomorie.bg

Факс: 0596 / 2 52 36

.

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

КМЕТ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

ВЪТРЕШЕН ОДИТ

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ”

ДИРЕКЦИЯ „ПРИХОДИ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,ТУРИЗЪМ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”

ЗВЕНО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО“

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ” 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ МУЗЕИ

ЧИТАЛИЩА

УЧИЛИЩА

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ – ПОМОРИЕ