03.11.2014

Интегриран план на град Поморие 2014-2020 г.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на град Поморие е средносрочен планов документ за периода 2014 – 2020 година, който съдържа конкретни параметри за развитието на града, конкретни инвестиционни предложения и конкретна ресурсна обезпеченост за изпълнението му. ИПГВР на град Поморие представлява съвкупност от проекти, действия и инвестиционни намерения, които ще се прилагат в рамките на строителните граници на града. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализацията на визията, целите и стратегията за развитие на град Поморие.

Интегрираният план се изработва в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG161РО001/5-03/2013/008 от 10.07.2013 г. за проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЕКТИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПОМОРИЕ 2014-2020 Г.