30.11.2012

Банкови сметки

Исканията за услуги и подаването на декларации в Дирекция “Приходи, местни данъци и такси” се извършва на гише №2 в Центъра за административно обслужване, намиращ се на адрес гр. Поморие, ул.”Солна” №5 или чрез лицензиран пощенски оператор.

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

  • За местни данъци и такси

„УниКредит Булбанк” АД
IBAN: BG86 UNCR 7000 8422 5508 14 , BIC: UNCRBGSF

  • Набирателна сметка /за внасяне на депозити/

„УниКредит Булбанк” АД
IBAN: BG02 UNCR 7000 3317 0001 03 , BIC: UNCRBGSF

КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:

Патентен данък – 44 14 00
Данък недвижими имоти – 44 21 00
Данък върху наследствата – 44 22 00
Данък върху превозните средства – 44 23 00
Такса битови отпадъци – 44 24 00
Данък върху придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин – 44 25 00
Туристически данък – 44 28 00
Пътен данък  – 44 34 00
Приходи от наем на имущество – 44 41 00
Приходи от наем на земя – 44 42 00
Приходи от глоби – 44 65 00
Такси за технически услуги – 44 80 01
Такси за административни услуги – 44 80 07
Туристическа такса – 44 80 12
Други неданъчни приходи – 44 70 00