04.10.2010

Услуги МДТ

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

Номер по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ФОРМУЛЯРИ

СРОК

ТАКСА

13-01 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 1.Искане по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ за собственост;

5.Декларация за облагане на имота с данък – по образец –чл. 14 от ЗМДТ /ако не е подадена или са настъпили промени в декларираните характеристики/;

6.Удостоверение за наследници или заверен препис от завещанието- ако искането се подава от наследници или заветници/за земеделски земи;

7.Констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на искането /за незавършено строителство/;

8.Служебна бележка за характеристиките на земята от Общинска служба по земеделие и гори/АГКК.

Искане по образец

Обикновена -10 раб. дни   

 

 

 

 

Бърза – 5 раб. дни

 

 

 

 

 

Експресна – 1 раб. ден

10 лв. за един обект, за всеки следващ 20%20 лв. за един обект, за всеки следващ 20%

50 лв. за един обект, за всеки следващ 20%

13-02 Издаване на удостоверение за данъчна оценка право на строеж и за целите на гражданското производство 1.Искане по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ за собственост върху земята;

5.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;

6.Удостоверение от съда;

7.Декларация към искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж.

Искане по образец Обикновена -10 раб. дни   

 

 

 

 

Бърза – 5 раб. дни

 

 

 

 

 

Експресна – 1 раб. ден

10 лв.за един обект, за всеки следващ 20%

 

20 лв.

за един обект, за всеки следващ 20%

 

50 лв.

за един обект, за всеки следващ 20%

13-03 Издаване на удостоверение за декларирани данни 1.Искане по образец2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

Искане по образец  Обикновена – 7 дниЕкспресна – 1 ден 5 лв. 

10 лв.

13-04 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 1.Искане за издаване на документи – по образец2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

4.Подадена и обработена Декларация по чл. 32 от ЗМДТ

Искане по образец  Обикновена – 7 дниЕкспресна – 1 ден 5 лв. 

10 лв.

13-05 Заверяване на молби декларации за обстоятелствена проверка 1.Молба-декларация за обстоятелствена проверка2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

  Обикновена – 7 дни 4 лв.
13-06 Издаване на служебна бележка за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси за общинските звена/за детски градини, пазари, категоризиция и др./ 1.Искане по образец2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

Искане по образец Обикновена – 7 дни 

Еспресна – 1 ден

5 лв. 

 

10 лв.

13-07 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 1.Искане по образец2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

Искане по образец Обикновена – 7 дниЕспресна – 1 ден 10 лв. 

20 лв.

13-08 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община Поморие 1.Декларация по чл. 14 от ЗМДТ – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ за собственост/удостоверение за наследници

5.Други документи за имота

Декларация по чл. 14 от ЗМДТ – по образец;    
13-09 Приемане и обработване на декларация за облагане с данък върху наследствата 1.Декларация по чл. 32 от ЗМДТ – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документи, удостоверяващи собственост на наследодателя;

5.Удостоверение за наследници;

6.Удостоверения за данъчни оценки на имотите на починалия, Удостоверние за застрахователна стойност на МПС на починалия, Документи за банкови сметки на наследодателя.

Декларация по чл. 32 от ЗМДТ – по образец;    
13-10 Приемане и обработване на декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства 1.Декларация по чл. 49 от ЗМДТ – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Договор за получено дарение;

Декларация по чл. 49 от ЗМДТ – по образец    
13-11 Приемане и обработване на декларация за облагане с данък върху превозни средства 1.Декларация по чл. 54 от ЗМДТ – по образец, в зависимост от вида на превозното средство;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ за собственост/Удостоверение за наследници;

5.Свидетелство за регистрация на превозното средство;

6.Документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

Декларация по чл. 54 от ЗМДТ  за лек автомобил – по образец;                                Декларация по чл. 54 от ЗМДТ – за други превозни средства, без лек автомобил – по образец;

 

Декларация по чл. 54 от ЗМДТ – за плавателни средства – по образец.

 

   
13-12 Приемане и обработване на декларация за облагане с патентен данък 1.Декларация по чл. 61н от ЗМДТ – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документи, доказващи право на данъчни облекчения – заповед за пенсиониране, решение на ТЕЛК, копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара или др. по чл 61м от ЗМДТ.

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ  – по образец;    
13-13 Приемане и обработване на месечна декларация за облагане с туристически данък 1.Декларация – по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Копие от Удостоверение/Заповед за категоризиция

Декларация – по образец;    
13-14 Приемане и обработване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 1.Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост.

Декларация – по образец;    
13-15 Приемане и обработване на декларация за определяне на  такса битови отпадъци според количеството им 1.Декларация;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

Декларация – по образец;    
13-16 Приемане и обработване на декларация за освобождаване на незастроените поземлени имоти от такса за сметосъбиране и извозване 1.Декларация за освобождаване на незастроените поземлени имоти от такса за сметосъбиране и извозване;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост.

Декларация за освобождаване на незастроените поземлени имоти от такса за сметосъбиране и извозване    
13-17 Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация 1.Искане за издаване на документи – по образец2.Документ за самоличност

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост

Искане по образец 7 дни 2 лв.на страница
13-18 Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции 1.Искане по образец;2.Документ за самоличност;

3.Нотариално заверено пълномощно /при необходимост;

4.Документ – удостоверяващ плащането;

5.Документ, доказващ недължимостта на плащането.

Искане по образец 30 дни