05.10.2017

Категория: Обявления от други институции Абонамент за Обявления от други институции

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

План за приемане и обработване на отпадъци на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – 2017

ПЛАН ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ на пристанище за обществен транспорт с регионално значение… още »

Обявление за наложено административно наказание

Обявление на заповед на Областния управител

Община Поморие, по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС, обявява Заповед № РД-09-13/03.04.2017 год. на… още »

Съобщение от Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ гр. Поморие

ДО ПРАВОИМАЩИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ С ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ПО ЗУПГМЖСВ                          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото… още »

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПОМОРИЕ    … още »

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПОМОРИЕ    … още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А          На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Съобщение от Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове гр. Поморие

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община… още »

Стр. 2 от 912345...Последна »