21.07.2016

Категория: Обявления от други институции Абонамент за Обявления от други институции

thumbnail

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПОМОРИЕ    … още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А          На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

thumbnail

Съобщение от Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове гр. Поморие

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община… още »

thumbnail

Обявление от ОП “СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ” – гр.Поморие

ОП “СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ” – гр.Поморие 8200 Поморие,ул.”Княз Борис I”96А тел./факс:0596/22231,тел.0596/22779,24298 e-mail:… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обект и общински терен

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

thumbnail

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл, 62а, ал. 1 от Закона за водите Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски… още »

thumbnail

Заповед № РД- 207/18.04.2016г. на Министъра на околната среда и водите

Заповед № РД-207/18.04.2016г. на Министъра на околната среда и водите относно ползване на блатно кокиче… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 8/осем/ години на терен частна общинска собственост

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.3… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обекти съгласно приложената схема

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Стр. 2 от 812345...Последна »