08.08.2017

Категория: Обявления от други институции Абонамент за Обявления от други институции

Scan0003-1

Обявление за наложено административно наказание

Обявление на заповед на Областния управител

Община Поморие, по реда на чл.34в, ал.2 от ЗДС, обявява Заповед № РД-09-13/03.04.2017 год. на… още »

thumbnail

Съобщение от Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ гр. Поморие

ДО ПРАВОИМАЩИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ С ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ПО ЗУПГМЖСВ                          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото… още »

thumbnail

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПОМОРИЕ    … още »

thumbnail

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПОМОРИЕ    … още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А          На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – публична и частна общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 8 /осем/години

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

thumbnail

Съобщение от Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове гр. Поморие

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА     Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община… още »

thumbnail

Обявление от ОП “СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ” – гр.Поморие

ОП “СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ” – гр.Поморие 8200 Поморие,ул.”Княз Борис I”96А тел./факс:0596/22231,тел.0596/22779,24298 e-mail:… още »

thumbnail

Открита процедура по провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обект и общински терен

О Б Я В А   На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1и ал.2… още »

Стр. 1 от 712345...Последна »