22.04.2013

Публична покана с предмет на поръчката: Избор на изпълнител на извършване на СМР на обект:Основен ремонт на покрив на ЦДГ „Веселушко“ гр. Поморие

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9014731 22.04.2013 г. Община Поморие Избор на изпълнител на извършване на СМР на обект:Основен ремонт   на покрив на ЦДГ „Веселушко“ гр. Поморие, с идентификатор   57491.507.344.1, гр.Поморие ул.”Княз Борис I „ №173, включващ: основен ремонт   на покрив и ремонт на тераси, съгласно приложената към документацията КСС. 30.04.2013г.

Документация

Заповед РД-16-364а