22.04.2013

Заповед № РД-16-328 / 22.04.2013г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-328 / 22.04.2013г.

 

ИВАН АТАНАСОВ АЛЕКСИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ след като се запознах с документите, съдържащи се в досие на имота по Акт за публична общинска собственост /Акт № 5273/22.06.2012 г./ намирам, че са налице законовите изисквания за изземване по административен ред на общински имот, поради, което и на основание чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с решение № 300/30.07.2012 г. на Общински съвет Поморие и Определение № 456/11.01.2013 г. на Върховният административен съд и глава V, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс

 

НАРЕЖДАМ:

1. ИЗЗЕМВАМ ОТ ДРУЖЕСТВО „ХОРИЗОНТ“ АД, със седалище и адрес на управление  гр. Поморие, ул. „Търговска“ № 4, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 812117179, представлявано от Изпълнителния директор Пламен Димитров Петков, имот – публична общинска собственост с  №  5273/22.06.2012 г. на АПОС, представляващ поземлен имот с идентификатор № 57491.502.255 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК /УПИ III кв.70 по регулационния план на гр. Поморие/, на площ от 1569 кв.м. Мотивите за това са следните:

Дружество „Хоризонт“ АД е настанено в описания по-горе имот на основание  Договор за наем с рег. № 93-00-74/18.05.2001г., сключен между Община Поморие и дружеството, нотариално заверен и вписан вх. рег. № 424/18.05.2001 г., № 111, т. I на Агенцията по вписванията – Служба по вписване – Поморие.

Общинският съвет – Поморие с Решение №  300/30.07.2012 г. възложи на Кмета на Община Поморие да предприеме действие за изземването на имот в УПИ ІІІ, кв.70 по плана на гр.Поморие /ПИ № 57491.507.239 по кадастралната карта на гр.Поморие/ – публична общинска собственост по реда на чл.65 от ЗОС.

Срещу Решение №  300/30.07.2012 г. на Общински съвет – Поморие „Хоризонт” АД депозира жалба пред Административен съд – Бургас и се образува адм.д.  № 1781/2012г. Бургаският административен съд постанови Определение, с което остави без разглеждане жалбата. Определението се обжалва пред Върховния административен съд, който с определение № 456/11.01.2013г. остави в сила Определение № 1812/06.11.2012 г. постановено от Административен съд – Бургас по адм. дело   № 1781/2012 г.

Изпратена е писменна покана с изх. рег. № 30-495-3/18.12.2012 г. до „Хоризонт” АД, с която е определен срок – месечен да освободи горепосочения имот, поради прекратяване на договора за наем. С писмената покана дружеството е уведомено да се яви представител на същото в първия работен след изтичане на едномесечния срок в стая №27 на административната сграда на Община Поморие, за да бъде съставен приемо-предавателен протокол. Поканата е получена от дружеството с обратна разписка на 18.12.2012 г., но след изтичане на едномесечния срок за доброволно изпълнение не се яви представител на дружеството в Община Поморие.

Към настоящият момент дружество „Хоризонт“ АД не е освободило и предало описания имот-публична общинска  собственост. Имота се ползва без правно основание, тъй като не е предаден на Община Поморие в определение срок за доброволно изпълнение.

Въз основа на установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Основание за издаване на заповед за иземване на имота е  разпоредба на чл. 65, ал.1 от Закона за общинската собственост. Налице са  предпоставките за издаване на настоящата заповед-имотът е публична общинска собственост, държи без основание,  се ползва не по предназначение. Правото на собственост на Община-гр.Поморие се установява с АПОС №  5273/22.06.2012 г. Установено е, че имота се  държи без правно основание-наемното правоотношение, възникнало от договор за наем от № 93-00-74/18.05.2001 г. е прекратено, поради, което дружество „Хоризонт“ АД държи имота без правно основание.

Но отношение на втората предпоставка, уредена в чл.65, ал.1 от ЗОС-общинския имот да се владее или държи без правно основание – наемното правоотношение, възникнало от договор за наем от № 93-00-74/18.05.2001 г. е прекратено, поради, което дружество „Хоризонт“ АД държи имота без правно основание.

„Хоризонт“ АД не ползва и не може да ползва имота по предназначение, тъй като съобразно действащия застроително-регулационен план на гр. Поморие този  имот е отреден за озеленяване.

При наличие на посочените предпоставки съобразно разпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗОС дружество „Хоризонт“ АД ДЪРЖИ ИМОТА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЪЩИЯ ПОДЛЕЖИ НА ИЗЗЕМВАНЕ.

II.       ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – уведомяване, описване, отнемане и предаване на недвижимия имот – публична общинска собственост, описан в т.1 от дружество „Хоризонт“ АД на комисията по т. IV от настоящата заповед.

Уведомяването да се извърши по реда на  чл. 61, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от АПК.

 

III.    ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ-14 /четиринадесет/ дневен, считан от датата на връчване поканата за доброволно изпълнение.

IV.ОПРЕДЕЛЯМ ДАТА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ-08.05.2013 г. от 10.00 часа.

V.  ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, КАКТО СЛЕДВА:

1. Назначавам комисия в състав:

 

ПРЕДСЕТАТЕЛ:

 

Инж.Петър Войнов-Директор Дирекция „СУТОСУП” – Община Поморие

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.1 Диана Вечева-Началник отдел „ОСУСТ“ –Община Поморие

1.2 Светлана Събева-старши юрисконсулт, отдел „Правно нормативно обслужване“ към Община Поморие

1.3 Марияна Музакова-Директор на ОП „СУОИ”.

1.4 Представител на РУП-Поморие.

1.5 Михайл Кондакчиев-мл. експерт „Инвеститорски контрол” Община Поморие

1.6 Представител на Звено „ОРС” Община Поморие

 

2. Възлагам на комисията следните задачи:

а/ В случай, че Дружество „Хоризонт“ АД, представлявано от Пламен Петков-Изпълнителен директор не изпълни доброволно настоящата заповед на Кмета на Община Поморие за изземване на описания в т.1 имот, да предприеме необходимите действия по принудително изпълнение на заповедта.

б/ При неявяване на надлежно представляващо дружеството лице, изземането на имота да се извърши със съдействието на РУП-Поморие като Община Поморие не поема отговорност за съхраняването на движимото имущество.

в/ За изземване на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието на имота и движимото имущество.Намерените в имота движими вещи да се изнесат от имота и да се състави протокол, в който да се опише видът и количеството на изнесеното имущество.

IV. Разходите по изземването на имота са за сметка на „Хоризонт“ АД, представлявано от Пламен Петков-Изпълнителен директор, които ако не бъдат заплатени доброволно се събират по съдебен ред.

V. Възлагам на инж. Кунчо Гайдов-Зам. кмет „СИТ” да осигури работна група на посочената в заповедта дата и час за освобождаването на имота.

 

VI. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ АПК ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НA НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД, тъй като към настоящия момент дружеството не може да осъществява дейност в имота, тъй като съобразно застроителния-регулационен план, същият е определен за озеленяване. По този начин се защитават обществени интереси и интересите на гражданите да използват терена за отдих.

 

VII. Да се прекъсне електрозахранването на имота от ЕВН-България, КЕЦ-Поморие на датата определена за принудително изпълнение- 08.05.2013 г.

 

VIII. Да се прекъсне водоснабдяването на имота от ВиК-Бургас АД, клон Поморие на датата определена за принудително изпълнение- 08.05.2013 г.

 

IX. КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДТА ВЪЗЛАГАМ ИНЖ. КУНЧО ГАЙДОВ – ЗАМ. КМЕТ „СИТ”.

 

Настоящата заповед се изготви в три еднообразни екземпляра, от които един за деловодството но Община Поморие, един за дружеството „Хоризонт“ АД и един за досието на имота.

Заповедта да се връчи на дружество „Хоризонт“ АД .

Препис от Заповедта да се връчи на Началника на РУП-Поморие, Ръководител КЕЦ-Поморие, Технически ръководител, ВиК-Бургас ЕАД, клон Поморие за посочване на представител съгласно чл.65, ал. 3 от ЗОС, който да окаже съдействие при изпълнението.

Копие от заповедта да се връчи на определените за изпълнението й от Кмета на Община Поморие длъжностни лица.

 

Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на Община Поморие пред Административен съд Бургас в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението й.

 

Иван Алексиев /П/

Кмет на Община Поморие