19.04.2013

Обявление относно: класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане” по Проект„Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ

  Относно: Класиране на офертите ,подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане” по ПроектИзграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Помориев изпълнение на Договор BG161PO001/1.112/2011/053 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие  2007-2013” и публикувана публична покана в АОП № 9013721/28.03.2013 г.

На основание чл.101а от ЗОП и отразени резултати в Протокол от 12.04.2013 г. от дейността на длъжностните лица назначени със Заповед № РД 16-306/12.04.2013 г. за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет„Избор на изпълнител за доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане” по ПроектИзграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Помориев изпълнение на Договор BG161PO001/1.112/2011/053 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие  2007-2013”

О Б Я В Я В А М:

Класирането на участниците и определени за изпълнители  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане” по ПроектИзграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Помориев изпълнение на Договор BG161PO001/1.112/2011/053 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие  2007-2013” както следва:

  1. На      първо място “ХИТРОН” ЕООД      гр.Бургас –100 точки.
  2. На второ място „СРЕГИ” ООД гр.Бургас – 80.91 точки.

 

Определен за изпълнител: “ХИТРОН” ЕООД гр.Бургас

 

Инж.КУНЧО ГАЙДОВ       /П/

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ