18.04.2013

Дневен ред на 24-то заседание на Общински съвет – Поморие

ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ  –   ПОМОРИЕ

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам двадесет и четвърто заседание на Общински съвет – Поморие на 25.04.2013г. /четвъртък/ от 9.30 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-274/12.04.2013г. – Заповед от Областен управител на Област Бургас, относно ново обсъждане на Решение № 517/28.03.2013г.

2.ОС-131/04.01.2012г. – Мотивирано искане от Общинска служба по земеделие гр.Поморие, относно възстановяване на собственост по съдебни решения.

3.ОС-264/11.04.20134г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІІ, кв.26 по плана на с.Козичино.

4.ОС-259/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промяна предназначението на мерите и пасищата, общинска собственост в с.Габерово.

5.ОС-263/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на НЕК ЕАД в ПИ 57491.15.408, гр.Поморие.

6.ОС-262/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно обезщетение на собственици на национализирани солодобивни предприятия на н-ци Янакос Меяклиев Демири.

7.ОС-215/04.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Козичино.

8.ОС-216/04.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.

9.ОС-217/04.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Каменар.

10.ОС-218/04.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.

11.ОС-267/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Бата.

12.ОС-273/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Каблешково.

13.ОС-268/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.

14.ОС-213/04.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Страцин.

15.ОС-269/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Порой.

16.ОС-212/04.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в гр.Ахелой.

17.ОС-270/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Гълъбец.

18.ОС-272/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Страцин.

19.ОС-271/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

20.ОС-266/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Ахелой.

21.ОС-265/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Александрово.

22.ОС-214/04.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Габерово.

23.ОС-233/09.04.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно публично оповестен търг за отдаване под наем на общински обекти от временен базар за селскостопанска продукция, гр.Поморие.

24.ОС-254/11.04.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на общински обекти в ТЗ „Алеко Константинов” гр.Поморие.

25.ОС-229/08.04.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти на открито в гр.Поморие.

26.ОС-232/09.04.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи в с.Каменар.

27.ОС-231/09.04.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи в с.Лъка.

28.ОС-244/10.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2013г.

29.ОС-277/12.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.16.526 в м.”Кротиря”, землище гр.Поморие.

30.ОС-278/12.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за обект: Кабели 20kV за захранване на нов БКТП в ПИ 00833.4.490 в м.”Резервоара”, землище гр.Ахелой.

31.ОС-249/10.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 011504 в м.”Бадемите”, землище с.Горица.

32.ОС-248/10.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе на техническата инфраструктура: Кабели 0,4 kV за обект „Външно ел.захранване на комплекс от жилищни сгради „Виктория Роялс Гардънс” в ПИ 57491.18.601 в м.”Кошарите, землище Поморие.

33.ОС-247/10.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ ІІІ-230, м.16, м-ст в м.”Кротиря”, землище Поморие.

34.ОС-246/10.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе за техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в УПИ ІV-230, м.16, м-ст в м.”Кротиря”, землище Поморие – Кабели 0,4 kV”.

35.ОС-227/08.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе на техническата инфраструктура: Кабели 20kV за обект „Външно ел.захранване на комплекс от жилищни сгради „Виктория Роялс Гардънс” в ПИ 57491.18.601 в м.”Кошарите, землище Поморие.

36.ОС-226/08.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: Външни ВиК проводи за УПИ ІІІ-230, м.16, м-ст „Кротиря”, землище Поморие.

37.ОС-185/27.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 002005, м.”Габарака”, землище с.Александрово.

38.ОС-166/19.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПРЗ за не урегулирано вътрешно квартално пространство на кв.217 по плана на гр.Поморие.

39.ОС-171/20.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.510.37 и ПИ 57491.510.38 в м.”Хонят”, землище гр.Поморие.

40.ОС-184/27.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 002072, м.”Габарака”, землище с.Александрово.

41.ОС-183/27.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.11, с.Порой.

42.ОС-182/27.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.18.470 в м.”Кошарите” в землището на гр.Поморие.

43.ОС-181/27.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.17.156 в м.”Чаира” в землището на гр.Поморие.

44.ОС-180/27.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка на път ІІІ-906 „Оризаре-Каблешково-Бургас” при км 54+400 за жилищни сгради в ПИ 20510 в м.”Показателя”, гр.Каблешково.

45.ОС-153/14.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПР за УПИ V, кв.3 по плана на гр.Ахелой.

46.ОС-250/14.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно актуализация на схемите по чл.28, ал.1 от Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

47.ОС-251/14.04.2013г.- Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

48.ОС-289/17.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно и кандидатстване на Община Поморие по „Програма за Трансгранично сътрудничество България-Турция”.

49.ОС-288/17.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно проект „Поморие – туристическа дестинация – град на солта, древна история и традиции”.

50.ОС-252/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на програма за младежта за 2013г.

51.ОС-194/29.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно таксиметровите превозвачи.

52.ОС-166а/19.03.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно преразглеждане на финансирането на спортните клубове.

53.ОС-219/05.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за финансиране на ФК „Гълъбец”.

54.ОС-242/09.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за нова щатна бройка в структурата на Община Поморие.

55.ОС-260/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно участие на Община Поморие в редовно събрание на акционерите на „МБАЛ-Бургас”.

56.ОС-245/10.04.2013г. – Докладна записка от Х.Япаджиева – председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, относно разпределение на средства за комисията.

57..ОС-210/03.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за управление дейностите по отпадъците.

58.ОС-276/12.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 479/26.02.2013г. за сключване на споразумение за заместване в дълг на ЕАД „Строима в ликвидация”.

59.ОС-261/11.04.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на програма за развитие на читалищната дейност в Община Поморие за 2013г.

60.ОС-165/19.03.2013г. – Докладна записка от „МБАЛ-Поморие” ЕООД, относно приемане финансовия отчет за 2012г.

61.Приемане на отчети  за дейността на читалищата в Община Поморие  за 2012г.: „Просвета” гр.Поморие. „Светлина” гр.Поморие, „Просвета” с.Порой,  „Самообразование” с.Гълъбец, „Поука” с.Горица „Ат.Манчев” гр.Каблешково, „Л.Каравелов” с.Дъбник, „Ив.Спасов” с.Страцин, „Хр.Ботев” с.Медово, „Г.Маджаров” с.Бата,  „Светлина” гр.Ахелой. с.Козичино и с.Лъка.

62.ОС-188/28.03.2013г. – Искане от Марияна Димитрова Иванова за предоставяне на годишна стипендия на Пламен Светлозаров Иванов от гр.Поморие.

63.ОС-179/26.03.2013г. – Искане от Пенка Маринова Куманова за предоставяне на годишна стипендия на Стефан поп Петров Куманов от гр.Поморие.

64.ОС-110/27.02.2013г. – Искане от Афродита Гоцева за предоставяне на годишна стипендия  на Станислав Стойчев Иванов от гр.Поморие.

65.ОС-120/04.03.2013г. – Искане от Никола Стоянов Шентов за предоставяне на стипендия.

66.ОС-276/15.04.2013г. – Молба от Иван Костов от гр.Каблешково за предоставяне на финансова помощ.

67.ОС-211/03.04.2013г. – Молба от Атче Михайлова за предоставяне на финансова помощ.

68.ОС-230 – Молба от Светлана Андреева за предоставяне на финансова помощ.

69.Текущи.

 

В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Подробните материали по докладните записки са в канцеларията на Общински съвет – Поморие.

 

Председател на Общински съвет  Поморие:   /п/

/д-р Милена Енева/