17.04.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

О Б Я ВА

Анифе Мехмед Даулинг, с.Дъбник, община Поморие, област Бургас

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: .Създаване на 188 дка насаждение от лавандула, 228.5 дка бадеми и закупуване на селскостопанска

техника“.

Част от имотите върху, които ще се създават насажденията се намират в землището на с.Габерово, община Бургас, област Бургас.

Местоположение: с с.Габерово, община Поморие, област Бургас

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в кметство с.Габерово, община Поморие или в РИОСВ Бургас.