17.04.2013

Обявления по ОВОС от 17.04.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /НУРИОВОС/, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение: «Реконструкция на крайбрежна алея „Яворов“ в отсечката между стария кей и входа на лятно кино „П.Яворов“- ПИ с идентификатор № 57491.503.343 по КККР на гр.Поморие и ПИ с идентификатор № 57491.473 по КККР на гр. Поморие“, възложител: община Поморие.“ Община Поморие прави настоящото инвестиционно предложение с цел належаща реконструкция на отсечка от крайбрежна алея, находяща се в централната градска част на Поморие в ПИ с идентификатор № 57491.503.343 по КККР на гр.Поморие, с начин на трайно ползване „ улица,, и ПИ с идентификатор № 57491.473 по КККР на гр. Поморие, с начин на трайно ползване“ алея,, Проектът предвижда подмяна на настилката, направа на нова подложна армирана цим.замазка върху трамбована пръст, полагане отново на запазената част от старата настилка с каменни плочи и добавяне на нови. Наклонът ще се нивелира към дъждовноотливните отвори в стената.Предвидено е обновяване на зелените площи, направа на стабилни бордюри, насипване с подходяща почва, оформянето на цветни кътове, алпинеуми, засаждане на нова подходяща растителност. Предвидено е подходящо декоративно осветление,оформяне на 5-6 къта с големи скални обеми, върху които ще се гравират стихове на П.К.Яворов. Проектът включва още ситуиране на кът за игра на децата и почивка на гражданите и гостите на града.

За повече информация: отдел „УТООС“, тел: 059622088, Община Поморие