16.04.2013

Отговор на запитване

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: «Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама»по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

Във връзка с постъпило запитване от 12.04.2013 г. (входирано в деловодството на община Поморие с вх. Рег. № 30-1331-2) за искане за разяснение относно провеждане на обществена предмет: «Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама»по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.,   ви уведомяваме следното:

Във връзка с Обособена позиция 2 „Реклама в интернет” стр7 имаме следните въпроси:

Въпрос 1:  Колко на брой  Wallpapers-и и с какви характеристики трябва да бъдат изработени?

Отговор 1:

Кандидатите в настоящата открита процедура трябва да представят 2 Wallpapers –по един Full HD 1920×1080 и Full HD 1280×1024.

Въпрос 2: Какъв трябва да бъде форматът на електронния бюлетин?

Отговор 2:

Електронният бюлетин е от минимум четири страници в PDF формат.

Във връзка с Обособена позиция 3: „Визуална идентификация” ,стр.8 имаме следните въпроси:

Въпрос 3:Как точно да се разбира изречението :”Изработените филми ще се използват за реклама в телевизиите, интернет и на DVD –та -1000бр. ?

Отговор 3: Изпълнителят ще трябва да изготви 1000 бр. Електронни носители (DVD),които да бъдат брандирани.Всяко DVD ще съдържа изработените 3 кратки видеофилма – по един филм за всяка от темите „Културен туризъм”, „Еко- и селски” и „Спа и уелнес” / до 10 мин./, на 4 езика /български, английски, руски и немски/.

Възложителят ще ги използва за реклама в телевизии,интернет и др.

 

Въпрос 4: Изпълнителят ли трябва да планира рекламата на филмите в телевизиите и интернет и в какво тематично разпределение (според темите на филмите)

Отговор 4: Не.Възложителят ще планира рекламата и разпространението на филмите.

 

Въпрос 5: Има ли изискване към каналите на разпространение –специализирани или не?

Отговор 5: Каналите на разпространение могат да бъдат информационни  и специализирани,като специализираните да бъдат поне 3.

 

Въпрос 6: Изпълнителят ли тиражира филмите на DVD-та – в какво количествено разпределение според темите на филмите.

Отговор 6: Всяко DVD ще съдържа изработените 3 кратки видеофилма – по един филм за всяка от темите „Културен туризъм”, „Еко- и селски” и „Спа и уелнес” / до 10 мин./, на 4 езика /български, английски, руски и немски/.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ     /П/             

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ