16.04.2013

Обявления по ОВОС от 16.04.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /НУРИОВОС/, “ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение: «Спортна площадка в УПИ I, кв.22, по плана на с.Страцин, община Поморие“,възложител: община Поморие.“

Проектното решение има за цел да се изгради спортна площадка за обезпечаване нуждите на жителите на с. Страцин от терен за спорт.

Инвестиционното намерение е да се развиват спортните традиции чрез изграждане на спортна площадка, отговаряща на всички естетически и функционални изисквания. Предвижда се спортната площадка да бъде разположена в югоизточния край на парцела.Теренът е с малка денивелация.

Спортната площадка е проектирана като спортно игрище за футбол с размери 15/25м. Ситуирано е посока изток-запад, поради невъзможност да се разположи север-юг. От игрището до загражденията е предвидена еднометрова ивица. Предвиден е един вход- изход, разположен в южна посока на спортното игрище.

Предвидени са необходимите мерки за осигуряване на достъпност съгласно Наредба № 4/ 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението , включително за хората с увреждания. Основна настилка на спортната площадка се предвижда да бъде от изкуствена трева с височина над 40мм, под нея се полага ударопоглъщаща настилка . Предвиден е и дренаж на спортния терен,които е съобразен със съществуващия терен. Осигурено е прожекторно осветление на спортната площадка.

В източната страна на спортната площадка се предвижда да се поставят трибуни. Трибуните са проектирани за 30 човека . Разполагат се на две нива и са повдигнати на 6Осм от терена.

Спортното игрище се огражда с въжена мрежа с размер на отвора на мрежата 10/10см. Коловете на оградата се замонолитват в ивичен фундамент.Оградата е с 4м височина. Предвидено е също и покриване на цялото игрище с мрежа и от горе. В посочения терен не се засяга съществуващата растителност. Не се предвижда използването на природни ресурси.

За отводняване на спорното игрище от повърхностни, дъждовни води, се предвижда изграждане на дренажна система.

За повече информация: отдел „УТООС“, тел: 059622088, Община Поморие