16.04.2013

Обявления по ОВОС от 16.04.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /НУРИОВОС/, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение: «Спортна площадка в УПИ XXV, кв. 8, по плана на с.Дъбник, Община Поморие“, възложител: Община Поморие.“

Настоящият проект е изработен възоснова на задание от възложителя за реализиране на инвестиционните намерение за проектиране на обект: „Спортна площадка“ в УПИ XXV, кв. 8, по плана на с.Дъбник,в училищния двор.

Проектното решение има за цел да се изгради спортна площадка за обезпечаване нуждите на жителите на с. Дъбник от терен за спорт.

Инвестиционното намерение е да се развиват спортните традиции чрез изграждане на спортна площадка, отговаряща на всички естетически и функционални изисквания. Предвижда се спортната площатка да бъде разположена в югоизточния край на парцела.

Теренът е с голяма денивелация..

Спортната площадка е проектирана като спортно игрище за футбол с размери 15/25м. Ситуирано е посока север-юг. От игрището до загражденията е предвидена еднометрова ивица. Предвиден е един вход-изход, разположен в севрна посока на спортното игрище.

Предвидени са необходимите мерки за осигуряване на достъпност съгласно Наредба № 4/ 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението , включително за хората с увреждания. Основна настилка на Спортната площадка се предвижда да бъде от изкуствена трева с височина над 40мм, под нея се полага ударопоглъщаща настилка . Предвиден е и дренаж на спортния терен,които е съобразен със съществуващия терен. Осигурено е прожекторно осветление на спортната площадка.

В източната страна на спортната площатка се предвижда да се поставят трибуни. Трибуните са проектирани за 30 човека . Разполагат се на две нива и са повдигнати на бОсм от терена.

Поради голямата денивелация на терен е необходимо да се поставят подпорни стени зад трибуните.

Спортното игрище се огражда с въжена мрежа с размер на отвора на мрежата 10/10см. Предвидено е също и покриване на цялото игрище с мрежа.

В западна посока също се предвижда да се изгради подпорна стена на спортното игрище,която е съобразена спрямо съществуващия терен. В посочения терен не се засяга съществуващата разтителност.

В източна страна на спортната площатка се предвижда да се поставят трибуни. Трибуните са проектирани за 30 човека . Разполагат се на две нива и са повдигнати на бОсм от терена. Спортното игрище се огражда с въжена мрежа с размер на отвора на мрежата 10/10см. Оградата е с 4м височина. Предвидено е също и покриване на цялото игрище с мрежа.

Не се предвижда използването на природни ресурси.

За отводняване на спорното игрище от повърхностни, дъждовни води, се предвижда изграждане на дренажна система.

За повече информация: отдел „УТООС“, тел: 059622088, Община Поморие