16.04.2013

Обявления по ОВОС от 16.04.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на зъздействиего вьрху околната среда на инвестиционни предложения /НУРИОВОС/, уведомяваме зсички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение: «Спортна площадка в УПИI, кв. 32 по плана на с. Гъльбец, общ. Поморие.»

Настоящият проекг е изработен вьз основа на задание от възложителя за реализиране на инвестиционното намерение за проектиране на обект: „Споргна площадка в УПИ 1, кв. 32 по плана на с. Гъльбец, общ Поморие.»

Проектното решение има за цел да се изгради спортна площадка за обезпечаване нуждите на жителите на с.Гълъбец от терен за спорт.

Инвестиционното намерение е да се развиват спортните традиции чрез изграждане на спортна площадка, отговаряща на всички естетически и функционални изисквания. Теренът е почти хоризонтален.

Спортната площадка е проектирана като спортно игрище за футбол с размери 20/40м.. От игрището до загражденията е предвидена еднометрова ивица. Предвидени са два входа, разположени в двата противоположни края на игрището.

Предвидени са необходимите мерки за осигуряване на достъпност съгласно Наредба № 4/ 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението , включително за хората с увреждания. Основната настилка на спортната площадка се предвижда да бъде от изкуствена трева с височина над 40 мм, под нея се полага ударопоглъщаща настилка . Предвиден е и дренаж на спортния терен, които е съобразен със съществуващия терен. Осигурено е прожекторно осветление на спортната площадка.

В западна страна на спортната площадка се предвижда да се поставят трибуни. Трибуните са проектирани за 30 човека. Разполагат се на две нива и са повдигнати на 60 см от терена.

Спортното игрище се огражда с въжена мрежа с размер на отвора на мрежата 10/10см. В посочения терен не се засяга съществуващата разтителност.

За отводняване на спорното игрище от повърхностни, дъждовни води, се предвижда изграждане на дренажна система.

За повече информация: отдел „УТООС“, тел: 059622088, Община Поморие