16.04.2013

Обявления по ОВОС от 16.04.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /НУРИОВОС/, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение: «Спортна площадка в УПИ I- 176, кв. 22 по плана на с. Бата, общ. Поморие.»

Настоящият проект е изработен въз основа на задание от възложителя за реализиране на инвестиционното намерение за проектиране на обект: „Спортна площадка“ в УПИ I- 176. кв. 22 по плана на с. Бата.в училищния двор.

Спортната площадка за мини футбол се разполага в двора на училището, УПИ 1-176, кв.22 по плана на с.Бата.

Проектното решение има за цел да се изгради спортна площадка за обезпечаване нуждите на жителите на с.Бата от терен за спорт.

Инвестиционното намерение е да се развиват спортните традиции чрез изграждане на спортна площадка, отговаряща на всички естетически и функционални изисквания. Предвижда се спортната площадка да бъде разположена в югозападния край на парцела, така че в бъдеще до него в северна посока, може да се разположи и баскетболно игрище. Теренът е почти хоризонтален.

Спортната площадка е проектирана като спортно игрище за футбол с размери 20/40м. Ситуирано е по посока север-юг. От игрището до загражденията е предвидена еднометрова ивица. Предвидени са два входа, разположени в двата противоположни края на игрището.

Предвидени са необходимите мерки за осигуряване на достъпност съгласно Наредба № 4/ 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението , включително за хората с увреждания. Основна настилка на спортната площадка се предвижда да бъде от изкуствена трева с височина над 40 мм, под нея се полага ударопоглъщаща настилка . Предвиден е и дренаж на спортния терен, които е съобразен със съществуващия терен. Осигурено е прожекторно осветление на спортната площадка.

В западна страна на спортната площадка се предвижда да се поставят трибуни. Трибуните са проектирани за 30 човека. Разполагат се на две нива и са повдигнати на 60 см от терена.

Спортното игрище се огражда с въжена мрежа с размер на отвора на мрежата 10/10см. В посочения терен не се засяга съществуващата растителност.

За отводняване на спорното игрище от повърхностни, дъждовни води, се предвижда изграждане на дренажна система.

За повече информация: отдел „УТООС“, тел: 059622088, Община Поморие