16.04.2013

Обявление относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”, финансиран по ОПРР  – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011, ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: Социална инфраструктура” по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ и Обособена позиция № 2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“ (публикувана с публична покана в АОП 9013365/20.03.2013 г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на работната група от длъжностни лица, назначена със заповед  № РД-16-286/08.01.2013 г.   за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”, финансиран по ОПРР  – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011, ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: Социална инфраструктура” по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ и Обособена позиция № 2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“, обявена с № ОП-016/20.03.2013 г. на Янчо Илиев, зам.-кмет „Бюджет и финанси” на Община Поморие,   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер 9013365/20.03.2013 г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

 

ОБЯВЯВАМ

 

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност“ по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”, финансиран по ОПРР  – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011, ”Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск”, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: Социална инфраструктура” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ и Обособена позиция № 2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“, обявена с № ОП-016/20.03.2013 г. на Янчо Илиев, зам.-кмет „Бюджет и финанси” на Община Поморие  както следва:

 

І. По Обособена позиция № 1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ класира съгласно получената оценка:

 

1. На първо място „Вербал” ЕООД с 90,47 (деветдесет цяло и четиридесет и седем стотни) точки.

2. На второ място „Съни сити” ЕООД с 90,13 (деветдесет цяло и тринадесет стотни) точки.

3. На трето място „Обелиск – Н. Кунов” ЕООД с 65,72 (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни) точки.

 

ІІ. По Обособена позиция № 2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“  класира съгласно получената оценка:

 

1. На първо място „Вербал” ЕООД със 100,00 (сто) точки.

 

ІІІ. Определен за изпълнител:

 

1. По Обособена позиция № 1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ – „Вербал” ЕООД.

 

2. По Обособена позиция № 2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“ – „Вербал” ЕООД.

 

ЯНЧО ИЛИЕВ /П/

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

упълномощен със заповед № РД-16-272/05.04.2013 г.