16.04.2013

Обявление относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност” по проект „Поморие-туристическа атракция-град на солта, древна история и традиции“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност”  по проект „Поморие-туристическа атракция-град на солта, древна история и традиции“ по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161P0001/3.1-03/2010/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 (публикувана с публична покана в АОП 9013364/20.03.2013 г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на работната група от длъжностни лица, назначена със заповед  № РД-16-284/08.04.2013 г.   за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност”  по проект „Поморие-туристическа атракция-град на солта, древна история и традиции“ по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161P0001/3.1-03/2010/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 (публикувана с публична покана в АОП 9013364/20.03.2013 г.), обявена с № ОП-015/20.03.2013 г. на Янчо Илиев, зам.-кмет „Бюджет и финанси” на Община Поморие,   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер 9013364/20.03.2013 г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

 

ОБЯВЯВАМ

 

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност”  по проект „Поморие-туристическа атракция-град на солта, древна история и традиции“ по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161P0001/3.1-03/2010/006, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/3.1-03/2010 (публикувана с публична покана в АОП 9013364/20.03.2013 г.), обявена с № ОП-015/20.03.2013 г. на Янчо Илиев, зам.-кмет „Бюджет и финанси” на Община Поморие  както следва:

 

1. На първо място „Микони” ООД със 78,64 (седемдесет и осем цяло и шестдесет и четири стотни) точки.

2. На второ място „Обелиск – Н. Кунов” ЕООД с 65,72 (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни) точки.

3. На трето място „БК Дизайн” ЕООД с 58,45 (петдесет и осем цяло и четиридесет и пет стотни) точки.

 

ІІ. Отстранява от участие:

 

1. „Пулс Дизайн” ЕООД, тъй като същия не е приложил в изискваните от Възложителя документи списък на договорите, сходни с предмета на поръчката – Образец № 5 от документацията за участие и по този начин осуетява възможността да се установи наличие на съответствие с минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация на участниците, а именно – изпълнени поне 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката за последните три години до датата, посочена като краен срок за подаване на офертите.

 

2. „Формс” ООД, тъй като същия не е приложил в изискваните от Възложителя „…изпълнени поне 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката за последните три години до датата, посочена като краен срок за подаване на офертите.”

 

ІІ. Определен за изпълнител – „Микони” ООД

 

ЯНЧО ИЛИЕВ /П/

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

упълномощен със заповед № РД-16-272/05.04.2013 г.