16.04.2013

Обявление относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност” по проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Относно: Класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност” по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.  по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ и Обособена позиция №2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“ по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.” (публикувана с публична покана в АОП 9013362/20.03.2013 г.)

 

На основание отразени резултати в протокол за работата на работната група от длъжностни лица, назначена със заповед  № РД-16-285/08.04.2013 г.   за разглеждане и класиране на офертите, подадени за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност” по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.  по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ и Обособена позиция №2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“, обявена с № ОП-014/20.03.2013 г. на Янчо Илиев, зам.-кмет „Бюджет и финанси” на Община Поморие,   обявена в Регистъра на обществените поръчки под номер 9013362/20.03.2013 г. и след като утвърдих протокола за работа на комисията,

 

ОБЯВЯВАМ

 

І. Класирането на участниците  на обществена поръчка чрез публична покана с предмет Избор на изпълнител по осъществяване на дейности по информираност и публичност” по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина”, Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.  по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ и Обособена позиция №2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“, обявена с № ОП-014/20.03.2013 г. на Янчо Илиев, зам.-кмет „Бюджет и финанси” на Община Поморие  както следва:

 

І. По Обособена позиция №1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ класира съгласно получената оценка:

 

1. На първо място „Вербал” ЕООД с 84,49 (осемдесет и четири цяло и четиридесет и девет стотни) точки.

2. На второ място „Съни сити” ЕООД с 84,28 (осемдесетдесет и четири цяло и двадесет и осем стотни) точки.

3. На трето място „Пулс Дизайн” ЕООД с 58 (петдесет и осем) точки.

 

ІІ. По Обособена позиция № 2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“  класира съгласно получената оценка:

 

1. На първо място „Вербал” ЕООД със 100,00 (сто) точки.

2. На второ място „Съни сити” ЕООД с 65,72 (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни) точки.

 

ІІІ. Определен за изпълнител:

 

1. По Обособена позиция № 1: „Изготвяне и поставяне/доставяне на печатни информационни материали“ – „Вербал” ЕООД.

2. По Обособена позиция № 2: „Осъществяване на информираност и публичност в печатни и електронни медии“ – „Вербал” ЕООД.

 

ЯНЧО ИЛИЕВ  /П/

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

упълномощен със заповед № РД-16-272/05.04.2013 г.