15.04.2013

Обявления по ОВОС от 15.04.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /НУРИОВОС/, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Поморие има следното инвестиционно предложение: «Изграждане на пешеходен мостик от носеща стоманена конструкция и дървено подово покритие, гр.Ахелой, Община Поморие»

Настоящото инвестиционно предложение третира разработване на пешеходен мостик в залива на гр.Ахелой,имот с идентификатор 00833.7.190 по КККР НА гр.Ахелой въз основа на виза за проектиране, геодезическо заснемане на прилежащата територия и задание за проектиране от инвеститора.

Мостикът е предназначен единствено за пешеходно движение и за акостиране на малки плавателни съдове. Общата му дължина на суша и във вода е 72 м., изцяло във водата е около 64 м., а в най-отдалечената си точка дълбочината на водата е около 2,5 м. Мостикът представлява стоманена решетъчна конструкция, закотвена към съществуващ стоманобетонен подпорен зид.

Връхното покритие на мостика ще бъде изработено от дървени талпи, предварително обработени със съответните защитни покрития срещу гниене, насекоми и влиянието на атмосферните условия и солената морска вода. По целия периметър на мостика е предвиден предпазен парапет с височина 110 см. Всички стоманени елементи на конструкцията ще бъдат защитени от вредни атмосферни влияния.

 

За повече информация: отдел „УТООС“, тел: 059622088,Община Поморие