12.04.2013

Докладна записка относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Поморие

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 Поморие

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Иван Алексиев – КМЕТ на Община Поморие

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Поморие

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Ви предлагам да разгледате така направеното предложение от Комисията по реклама, назначена със Заповед № РД – 16 – 1268 / 31.10.2012г. и вземете следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Поморие приема направените предложения за изменение и допълнение на Наредба № 8 за рекламната дейност на територията на Община Поморие.

 

С уважение,

Иван Алексиев /П/

Кмет на Община Поморие

 

Проект на Наредба 8