12.04.2013

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата

З А П О В Е Д

№ РД – 16 – 115 / 12.04.2013  г.

Гр.Поморие

 

На основание чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.3, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

 

О Т К Р И В А М:

1. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата, Обект №1 – 852 пространствени м³

1.1. Размер на гаранцията за участие е 511,20 лева (петстотин и единадесет лева и двадесет стотинки), представляващи 3% от стойността на обекта, под формата на парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС” – Поморие:

Банка: Инвестбанк АД клон Бургас

IBAN BG57IORT73783317014001

BIC IORTBGSF.

2. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1.            Обект на открития конкурс е товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата, Обект №1 – 852 пр. м³

2.2.            Предмет на открития конкурс е товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата, Обект №1 – 852 пр. м³

2.3.            Място за извършване на дейността – от горски територии собственост на Община Поморие до посочените в спецификацията направления.

2.4.            Общо прогнозно количество на дървесина за товарене, транспортиране  и разтоварване е 852 пр.м³.

3.                  Общата стойност на дейността, е 17 040,00 лв/ седемнадесет хиляди и четиридесет / лева без включен ДДС.

4.      Срок за изпълнение на дейностите: 31 октомври 2013г.

5.      Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:

5.1.      Да притежават регистрация за извършване транспортна дейност;

5.2.      Да са закупили документация за участие в процедурата;

5.3.      Да са внесли гаранция за участие;

5.4.      Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

5.5.      Да отговарят на техническите изисквания за извършване на дейността;

5.6.      Техническо изискване – Да разполагат минимум 4 броя товарни автомобили, с товароносимост до 3,5 тона – собствени .

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т.5 от горепосочените условия.

6.                  Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора

6.1.      Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 (пет процента) % от достигнатата стойност на обекта;

6.2.     Срок за представяне на гаранцията за изпълнение на договора в срок до 3 (три) дни от влизане в сила на Заповедта за класиране или от оповестяване на заповедта при предварително изпълнение

6.3.     Вид на гаранцията за изпълнение на договора: гаранцията следва да бъде представена в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС”:

Инвестбанк АД клон Бургас

IBAN BG57IORT73783317014001

BIC IORTBGSF,

-банкова гаранция, учредена в полза на ОП „ОГСС” – Поморие.

В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от ОП „ОГСС”, в срок от 30 дни след изтичане срока на Договора и пълното му изпълнение от Изпълнителя .

7.                   Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от датата на подаване.

8.                  Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена”

9.                  Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

9.1.     Място за получаване на документацията: в сградата на ОП «ОГСС» – Поморие, ул. Солна №5

9.2.     Срок за получаване на документацията: всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа, най-късно до 17,00 часа на 22.04.2013г. При повторен търг до 17,00 часа на 29.04.2013г.

9.3.      Цена на документацията: 5 (пет) лв. (без ДДС).

10.              Място и срок за подаване на офертите:

10.1. Място за подаване на офертите: сградата на ОП «ОГСС» – Поморие, ул. Солна №5

10.2. Срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа на 23.04.2013 г.. При повторен търг до 17,00 часа на 30.04.2013г.

11.              Място, дата и час за провеждане на процедурата:

11.1. Място за провеждане на процедурата: в сградата на Община Поморие, на ул. „Солна” № 5

11.2. Дата за провеждане на конкурса: 24.04.2013 г.

11.3. Час за провеждане на конкурса: 10,00 часа

11.4. Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато:

-няма подадена нито една оферта

-нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия

11.5. Втора дата 01.05.2013 г. в 10,00 часа в сградата на Община Поморие

12.              Кандидатите могат да правят оглед на обекта от 09.00 до 16.30 часа през времето от 12.04.2013г. до 23.04.2013г. по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация през всички работни дни.

13.               За информация – ОП „ОГСС” – Поморие лице за контакти: т.л. Гергана Андреева – Лесничей при ОП ОГСС телефон за връзка 0596 2-63-42.

 

С настоящата заповед утвърждавам указания и документацията за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата, Обект №1, която съдържа:

 

  1. Копие от Заповедта      за откриване на конкурса;
  2. Обект, дейности,      предмет на възлагане по процедурата, срокове за изпълнение, спецификации;
  3. Изисквания, на които      трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите ;
  4. Документи, които      следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса;
  5. Образец на офертата;
  6. Основания за      недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;
  7. Срок на валидност на      офертата;
  8. Проект на договор;
  9. Процедура по провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от горски територии собственост на Община Поморие до нейни структурни звена и кметствата, Обект №1,

 

Станимир Кушев /П/

Директор на ОП „ОГСС”

 

Документация за участие