11.04.2013

Списък на лицата, допуснати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията Координатор на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

СПИСЪК

на лицата, допуснати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията Координатор на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013г.

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Координатор на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, допуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

Трите имена

1 Тодор Живков Тодоров
2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-
3 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-
4 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-
5 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

Допуснатите до тест кандидати да се явят на 12.04.2013 г. от 13:30 ч. в сградата на Община Поморие, гр. Поморие 8200, ул. „Солна” № 5, зала № 2.

Всички кандидати се допускат до тест след легитимиране с документ за самоличност.