11.04.2013

Списък на лицата, недопуснати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията „Строителен инженер – ВиК мрежа” на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

СПИСЪК

на лицата, недопуснати до явяване на следващ етап от конкурса за позицията „Строителен инженер – ВиК мрежа” на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013г.

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за „Строителен инженер – ВиК мрежа” на проект ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

 

Трите имена

1 Николай Недялков Милушев
2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-
3 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-
4 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-
5 –––––––––––––––––––––––––––––––––––-