11.04.2013

Община Поморие подписа договор за над 47 млн. лв. по ОПОС

Днес, зам. кметът на община Поморие Янчо Илиев и представител на Обединение „ВИК Поморие”  подписаха договор за реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие.

Договорът е на стойност 47 511 698,08 лева и се финансира в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС).

През ноемви 2012 г., Община Поморие спечели проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, по процедура с № BG161PO005/10/1.11/02/16, на стойност 96 милиона лева. С реализирането на проекта ще се подобри ВиК инфраструктурата в гр. Поморие и региона чрез пречистване на отпадните води посредством реконструкция и модернизация на ПСОВ – гр. Поморие.

В подписания днес договор се предвижда изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи. Обект на строително-монтажните работи са: Реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа на град Поморие, включваща  рехабилитация на главни и второстепенни канализационни колектори, изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи помпени станции, изграждане на нови отвеждащи решетки за дъждовни води и нови клонове за дъждовна канализация и Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Поморие, включваща рехабилитация на главни и второстепенни клонове.