11.04.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

    Общинската администрация уведомява гражданите за постъпило уведомително писмо с вх.№ 30-1156-2/03.04.2013г. на  „Братя Нотеви” ЕООД,  относно стартирана процедура пред РИОСВ-Бургас за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение, във връзка с издаване на разрешение за ползване на воден обект „Чаталдере”,представляващ ПИ №000046 находящ се в местността „Бадемите”, в землището на гр. Каблешково, община Поморие, с цел развъждане на риба и други аквакултури, както и практикуване на спортен риболов. Постъпила е информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е на разположение на  всички заинтересувани лица в отдел ”УТООС” при Община Поморие.

 

Общинска администрация

отдел „УТООС”