10.04.2013

Обявления по ЗУТ от 10.04.2013г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК, приложено представяме Ви за публикуване в сайта на Община Поморие, съобщения до заинтересованите страни.

 

Текст на съобщенията:

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЯВЯВА на Хубен Недков Димитров и „Люис К” ЕООД  – заинтересовани страни, обявление №Об-81/ 01.03.2013г. за обявен ПУП-ПЗ за УПИ VІІ и VІІІ кв.6 по плана на гр.Ахелой, община Поморие. Възражения по проекта могат да се направят пред Община Поморие в едномесечен срок от датата на настоящото съобщение.

Дата: 10.04.2013г.