10.04.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

ОБЯВА

За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма ЕООД „Феникс Съни Бийч“, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв. Селата № 162, ком. Сън Сити 2, бл. 1, ет. 2, ап. 12, ЕИК 202 467 937 има следното инвестиционно предложение: Пускане в експлоатация на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и найлон.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението. Приемане на отпадъци от разделно събиране които след сортиране ще бъдат балирани и транспортирани до преработвателни предприятия. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на площадката от поземлен имот с индитификатор 00833.107.1 находящ се в гр. Ахелой, м. Кюнчето собственост на „Сортови семена“ ЕООД с които фирма „Феникс Съни Бийч“ ЕООД има сключен договор за наем с № 5/ 01.04.201 Зг. на площ от 270кв2. На площадката ще се изършва (събиране, временно съхраняване, сортиране, балиране и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло.

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействието на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не.

3. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии, територии за опазване на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Площадката се намира в гр. Ахелой, м. Кюнчето, иден. № 00833.107.1

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващо съоражения или необходимост от изграждане на нови:

Не.

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Образуваните отпадъци ще бъдат временно съхранявани в контейнери тип „Бобър“ и ще бъдат предоставяни на фирми притежаващи необходимите документи за последващо третиране след сключване на писмен договор.

6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин за тяхното третиране, локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/ воден обект, собствена яма или сезонност и др.

Вода ще се използва за санитарен възел на площадката.