10.04.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ФАР“ – гр.Поморие,

ЕИК 102002410,

седалище гр.Поморие, ул. „Ал.Константинов“ № 1А

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТ КАФЕТЕРИЯ В СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ С ЦЕНТЪР ЗА РАЗФАСОВАНЕ И ПРЕПАКЕТИРАНЕ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ /СИРЕНА/ И ИМИТИРАЩИ ПРОДУКТИ В УПИ IV-454, KB.134, ГР.ПОМОРИЕ

Промяната на предназначението ще бъде извършена в съответствие с технологичен проект, съгласуван от ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БУРГАС, становище № 0515/ 01.02.2013г. В обекта ще се извършва доставка на сирена /краве, овче, козе и от имитиращи продукти/, разфасовка, препакетиране в малки разфасовки, съхранение и експедиция. Капацитет на обекта: до 1 тон на ден /до 250кг от разновидност/. Съхранението ще става в хладилна камера 76 мЗ, t°=OT 0 до 4°. Персонал на обекта: 4 работника. Обща използваема площ: 144 кв.м

Няма нови спомагателни или поддържащи дейности, свързани с промяна предназначението на обекта. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. Съществуващата инфраструктура включва: улици, тротоари, електро, водопроводна и канализационна мрежа. Изкопни и взривни работи: не се налагат. Преустройството ще бъде извършено посредством вътрешни разпределителни зидове в рамките на съществуващия обем.

Лице за контакти: Евгений Русев Маринов, 0888880112, 056/813031, evian_em@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Бургас – 8000, ж.к.

Лазур, ул.“Перущица“ № 67, ет. 3, e-mail: riosvbs@unacs.bg