10.04.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: «Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама»

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: «Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама»по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

Във връзка с постъпило запитване от 08.04.2013 г. (входирано в деловодството на община Поморие с вх. Рег. № 30-1352-1) за искане за разяснение относно провеждане на обществена поръчка с предмет: «Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама» по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.,   ви уведомяваме следното:

 

Въпрос 1:  Във връзка с Обособена позиция 1 -Дейност 2- мостри на артикули 1-7- мострите трябва да представят вида, хартията, печата и другите качествени характеристики, които участникът предлага.

При кандидатстване можем ли да представим примерни мостри на печатните материали,представящи качествените характеристики на материалите или е необходимо мострите да бъдат специално отпечатани с дизайна,който предлагаме.

 

Отговор 1:

Съгласно Том 2, Книга 2 „Техническа спесификация“ т. 2.4.1 За Обособена позиция 1 – Дейност 2 – мостри на артикули 1-7 – мострите трябва да представят вида, хатрията, печата и другите качествени характеристики които участника предлага.“

Възложителят изисква участниците  да представят мостри, от които да са видни качествените характеристики на артикули 1-7 по Дейност 2, които участникът предлага.

Качествените характеристики касаят използваните материали, а не съдържанието на самите артикули. В този смисъл за Възложителя не е от значение предложените мостри дали са от предишни изпълнени договори на участника или са нарочно изготвени за целите на настоящата поръчка.

Участниците  следва да се съобразят с изискванията за артикулите, посочени от Възложителя и представените мостри да демонстрират тези характеристики, допустимо е  да се представят мостри от други проекти и клиенти, но те трябва да отговарят на  изискванията за размер, хартия, печат, цветност и т.н. /конкретно  указано   като изискване за отделния артикул/. Представените мостри трябва да отговарят на описаните от участника характеристики в техническото му предложение.

 

Въпрос 2: Във връзка с Обособена позиция 3 -Дейност 2-мостра на USB-носител

Трябва ли предоставената мостра на USB-носител да бъде брандирана с Лого на ЕС и с лого на Оперативна програма „Регионално Развитие”

Отговор 2:

Съгласно Том 2, Книга 2 „Техническа спесификация“ т. 2.4.3 За Обособена позиция 3 – Дейност 2 – мостра на USB-носител

Възложителят изисква участниците да представят мостри, от които да са видни качествените характеристики на артикула/вида, предложената от участника марка на USB-носител , местоположението и вида на брандирането му/, а не съдържанието.В този смисъл, мострата  на USB-носител да бъде брандирана, но не е задължително да бъде с Лого на ЕС и с Лого на Оперативна програма „Регионално Развитие”.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ    /П/       

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ