10.04.2013

Предоставяне на ваучери за декодиращи устройства

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

 8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; ( тел. (0596) 2-23-12;
инф. oбсл.: 2-22-15; ) централа 2-52-40 ;2-47-24;
( факс: 2-58-42 * Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ДЕКОДИРАЩИ УСТРОЙСТВА

 

Съгласно § 209, ал. 5 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения      от 1 септември 2013 г. наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване на територията на Република България се преустановява.

С решение на Министерския съвет № 604 от 13.07.2012 г. беше приет Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България, в който се предвиждат комплекс от мерки за подпомагане на лица със специфични социални потребности за осигуряване на декодиращи устройства позволяващи достъп до цифрови телевизионни програми.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Български пощи ЕАД, Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане разработиха и подписаха Споразумение за съвместна дейност, в което са регламентирани задълженията на всяка институция по предоставяне на ваучерите. Споразумението предвижда социалните работници да раздават ваучерите на лицата и семействата, получили целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. Български пощи ЕАД ще осигури подходящи помещения за съхранение и раздаването им. Раздаването започва след нареждане на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Преди получаване на ваучерите гражданите ще попълват декларация, с която ще декларират дали притежаваният телевизор има или няма възможност за приемане на цифрова телевизия.

 Раздаването на ваучерите ще се осъществи на два етапа, с ориентировачни дати:

Първи етап: от 01.05. до 30.07.2013 г. в:

Южен централен район, с областни градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково;

Северозападен район, с областни градове: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен;

Североизточен район, с областни градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен;

Територията на гр. София, община „Оборище”.

 Втори етап: от 01.08. до 30.09.2013 г. в:

Северен централен район, с областни градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра;

Югозападен район, с областни градове: Благоевград, Кюстендил, Перник;

Югоизточен район, с областни градове: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол;

Територията на Софийска област и гр. София, с изключение на община „Оборище”.