09.04.2013

Обявления по ОВОС от 09.04.2013г.

ОБЯВА

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ОВОС/,уведомяваме      всички заинтересовани физически и юридически лица, че  Община  Поморие  има следното инвестиционно предложение  ”Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община Поморие”. Депото за битови отпадъци се намира в землището на с.Каменар ЕКАТТЕ: 35691, местност “Белият герен”, имот № 000063.Закриването и рекултивацията на  депото за битови отпадъци на територията на община Поморие предвижда следните дейности:

1) Техническа рекултивация:

 • предепониране на отпадъците извън границата на отредената площ;
 • вертикална планировка и оформяне на тялото на сметището;
 • изграждане на газоотвеждаща система;
 • отвеждане на повърхностните води;
 • изграждане на вътрешно-сметищни пътища за претоварване на отпадъците;
 • полаганена бентонитови хидроизолации (GCL’s) в комбинация с минералния запечатващ пласт;
 • полагане на 50 см. рекултивационен слой
 • събиране на инфилтрата от депото

2) Биологическа рекултивация

 • затревяване на тялото на депото
 • залесяване на ветрозащитен пояс
 • отгледни агротехнически мероприятия за три-годишен период на рекултивация

3) Контрол и мониторинг на депото

При рекултивационните дейности се очаква използването като строителни материали на следните природни суровини: трошен камък и дизелово гориво

По време на рекултивацията ще са необходими води за битово-питейни нужди. За питейни нужди ще се доставя минерална вода.

По време на рекултивацията на сметището ще се генерират:

Твърди битови отпадъци

В периода на строителните дейности в рамките на депото ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на извършващите рекултивацията работници.

В качеството на твърди битови отпадъци ще се образуват опаковки, код 15 01, в т.ч.:

 • Хартиени и картонени опаковки, код 15 01 01;
 • Стъклени опаковки, код 15 01 07;
 • Метални опаковки, код 15 01 04;
 • Пластмасови опаковки, код 15 01 02;

Код, съгласно класификацията на отпадъците, Наредба № 3/01.04.2004 год., МОСВ и МЗ.

20.03.01 – Смесени битови отпадъци

 

Община  Поморие