05.04.2013

Обявления по ЗУТ от 05.04.2013г.

Община Поморие обявява на Атанас Марчев Тодоров,  живущ в гр.Несебър, ул. „Еделвайс”№ 2, че е съставен констативен акт  №5/ 05.03.2013г. за нарушение по чл.225, ал.1 от Закона за устройство  на територията, касаещ допълващо застрояване, разположен в УПИ XVI-247, кв.28 по плана на с.Порой, община Поморие.