27.03.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинската администрация уведомява гражданите за постъпило уведомително писмо с вх.№30-1307-1/21.03.2013г. от „СПОРТЕЛИТ” ЕАД гр.Бургас относно инвестиционно предложение за „Изграждане на два басейна за деца и възрастни

(открит и закрит) и водовземно съоръжение за подземни води за водоснабдяване на басейните в поземлен имот с идентификатор 57491.501.14 (УПИ ІІІ 5157, кв.249 по плана на гр.Поморие), Община Поморие.