09.04.2013

Заповед относно: Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 12.05.2013 година

ЗАПОВЕД

 РД-16-280/08.04.2013г.        

 

ОТНОСНО: Условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 12.05.2013 година

 

На основание  чл,128-131, чл.133 -135 от Изборния кодекс   и Решение № 2202-НС/23.03.2013г. на ЦИК

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1.Определям места за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания, агитация, както следва:

в гр.Поморие – металните платна пред сортови семена в кв.”Св.Георги”.

в гр.Ахелой – витрините на читалището

в с. Александрово – бивш ресторант на   ул.”Хан Аспарух”

в гр.Каблешково – витрините на автогарата, информационните табла в центъра

в с.Бата – оградата на парка в центъра на селото,информационното табло пред фурната за хляб

в с.Белодол – бетонната стена до моста

в с.Габерово –  магазина за хранителни стоки и кафе

в с.Горица – информационното табло, клуба на пенсионера, информационното табло до мраморната чешма и информационното табло на кметството, информационно табло на хр.магазин ул.”Кирил и Методий”

в с.Гълъбец –  информационното табло до фурната, табло пред кметството

в с.Дъбник –подпорната стена до чешмата в центъра на селото

в с.Каменар – стените на магазините и автоспирката

в с.Косовец – автозаслона, магазина за хранителни стоки

в с.Козичино- пред читалището, пред пощата

в с.Лъка – витрините на хлебарницата, маг. за хранителни стоки

в с.Медово – магазини за хранителни стоки – инф.табло

в с.Порой – стената на паркинга

в с.Страцин – стените на многофункционалната сграда, информационните табла пред парка.

 

2. Предизборната кампания се открива на 12 април 2013г.(30 дни преди изборния ден) и приключва в 24.00 ч.

 на 10 май 2013г.

3.Предизборната кампания се води  на български език.

 

4.Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците  имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчици на медийни услуги.

 

5.Предизборните събрания са публични. За реда при повеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. При произвеждане на избори за народни представители разпоредбата на чл.76 ,ал.3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

6.Кандидатите за народни представители и партиите, коалициите от партиите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

7.Агитацията е призив за подкрепа за кандидат за народен представител, партия или коалиция от партии при участие в изборите за народни представители. Наименованието и символите на партия и коалиция от партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смята за агитация.

8.По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали.

9.На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

11.Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и предаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле

12.Агитационните материали се поставят на определените от кмета на общината, кметството места.

13.Заповедта на кмета се оповестява на публично.

14.Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

15.Извън времето за провеждане на предизборната кампания( от датата на насрочване на изборите за народни представители до началото на предизборната кампания) се забранява поставянето  на предизборни агитационни материали по републиканската пътна мрежа и общинските пътища. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината. Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът. В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител кмета на съответната община или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

 

 

16.Забранява се:

 

16.1 унищожаването и заличаването  на агитационни материали, поставени по установения ред, до края на изборния ден;

16.2.публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

16.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасност на движението;

16.4.  използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

16.5.използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация;

16.6.провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции;

16.7.провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

16.8.предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

16.9 поставянето на агитационни материали на партии, коалиции  от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

17.По решение на районната избирателна комисия кметът на общината, кметството или кметския наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни  материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

18.Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по – малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява. При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

19.В срок от три дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Заповедта да се оповести публично,  да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници в Общината, представителите на политическите партии и коалиции .

Копие от заповедта да се изпрати за сведение на началника на РПУ- Поморие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Община- Поморие-Тони Митев.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ   /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ