09.04.2013

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина

З А П О В Е Д

№  РД – 16 – 112 / 08.04. 2013  г.

Гр.Поморие

 

На основание чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите и чл. 5, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и в изпълнение на Решение № 386 / 08.11.2012г. на Общински съвет Поморие

 

О Т К Р И В А М:

1. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – добив на дървесина; обект 1302 с обособени три броя позиции с включени отдели в горски територии собственост на Община Поморие, както следва:

– Позиция 1 – под. 50 Б, 50 В, 50 Г, 50 Д, 50 З, 50 К, 54 Е, 100 А, 100 Б, 102 Ж, 105 А

– Позиция 2 – под. 85 В, 92 А,92 В, 107 А, 108 З, 110 Б, 114 В, 136 А

– Позиция 3 – под.146 А,146 Б,148 Б, 148 В, 148 Г,174 Б,174 Г, 175 А,175 В, 180 Ж

Кандидатите имат възможност да подават оферта само за една, две или за всички обособени позиции.

1.1. Размера на гаранцията за участие е 3% от стойността на обекта, под формата на парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС”:

Банка: Инвестбанк АД клон Бургас

IBAN BG57IORT73783317014001

BIC IORTBGSF, както следва по позиции

–          Позиция 1 – 1 437 ,97 лв. / хиляда  четиристотин тридесет и седем лева и деветдесет и седем стотинки /лева

–          Позиция 2 – 1 367,10  лв. / хиляда триста шестдесет и седем лева и десет стотинки / лева.

–          Позиция 3 – 1 907,82 лв. / хиляда деветстотин и седем лева и осемдесет и две стотинки / лева

Когато кандидатът подава документи за всички обособени позиции, заплаща гаранция за всяка позиция.

 1. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1.Обект на открития конкурс е изпълнението на:

–           добив на дървесина в Обект № 1302 с позиции

–          Позиция 1 – под. 50 Б, 50 В, 50 Г, 50 Д, 50 З, 50 К, 54 Е, 100 А, 100 Б, 102 Ж, 105 А

–          Позиция 2 – под. 85 В, 92 А, 92 В, 107 А, 108 З, 110 Б, 114 Б, 136 А

–          Позиция 3 – под. 146 А, 146 Б, 148 Б, 148 В, 148 Г, 174 Б, 174 Г, 175 А, 175 В, 180 Ж

2.2.Предмет на открития конкурс е:

Възлагане на добив на дървесина „Сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от ОГТ в Обект № 1302,

–          Позиция 1 – под. 50 Б, 50 В, 50 Г, 50 Д, 50 З, 50 К, 54 Е, 100 А, 100 Б, 102 Ж, 105 А – общо количество 2739 м3, както следва:

 

ССД

33

210

7 70 42 86 4 161 108 22 77 820
ДСД 19 111 3 41 22 49 2 12 9 2 6 276
Дърва 54 385 17 136 72 165 10 358 235 45 166 1643
ОБЩО 2739м³

 

–          Позиция 2 – под. 85 В, 92 А, 92 В, 107 А, 108 З, 110 Б, 114 Б, 136 А – общо количество 2604 м3, както следва:

ССД 134 103 39 124 48 105 135 48 736
ДСД 11 8 3 9 3 8 11 9 62
Дърва 309 224 87 254 111 228 331 262 1806
2604м³

 

–          Позиция 3 – под. 146 А, 146 Б, 148 Б, 148 В, 148 Г, 174 Б, 174 Г, 175 А, 175 В, 180 Ж  – общо количество 3534 м3, както следва:

ССД 8 47 34 112 58 132 29 170 192 237 1019
ДСД 3 1 8 5 13 2 13 17 19 81
Дърва 18 105 76 249 133 359 89 336 505 564 2434
 ОБЩО 3534м³

 

както и определяне на изпълнител.

2.3.Място за извършване на дейността Обект № 1302,

–          Позиция 1 – под. 50 Б, 50 В, 50 Г, 50 Д, 50 З, 50 К, 54 Е, 100 А, 100 Б, 102 Ж, 105 А

–          Позиция 2 – под. 85 В, 92 А, 92 В, 107 А, 108 З, 110 Б, 114 Б, 136 А

–          Позиция 3 – под. 146 А, 146 Б, 148 Б, 148 В, 148 Г, 174 Б, 174 Г, 175 А, 175 В, 180 Ж в ОГТ собственост на Община Поморие

2.4. Общото прогнозно количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е както следва:

 

Групи сортименти Количества м³
Техн. дърв. от средна – дъб и цер 2575 м³
Техн. дърв. от дребна – дъб и цер 419 м³
  Дърва   за огрев – дъб и цер 5883 м³

 

а)Франкировка: временен склад;

б)Цените са без начислен ДДС;

в)Цените са определени франко временен склад на обекта.

 1. Прогнозната стойност на обекта е 157 096,50 лв /сто петдесет и седем хиляди и деветдесет и шест лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС. Разпределена както следва по позиции:

Позиция 1 – 47 932,50 лв. / четиридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и два лева и петдесет стотинки / лева

Позиция 2 – 45 570,00  лв. / четиридесет и пет хиляди петстотин и седемдесет

лева / лева.

Позиция 3 – 63 594,00 лв. / шестдесет и три хиляди петстотин деветдесет и

четири лева / лева

 1. 4.      Срок за изпълнение на дейностите: 31 Декември 2013г.
 2. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

5.1.                       Да са вписани в публичния регистър към ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност и притежаващи удостоверение за регистрация за дейност, предмет на конкурса

5.2.                       Да са закупили документация за участие в процедурата

5.3.                       Да са внесли гаранция за участие, за всяка позиция по отделно.

5.4.                       Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.5.Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината:

5.5.1. Квалификационно изискване –  да притежава удостоверение за осъществяване на дейности в горски територии / представя се удостоверение;

5.5.2. Техническо изискване – Да разполагат с техника за извършване на дърводобив/ минимум 4 броя моторни триони и назначени на трудови договори минимум 4 работника за осъществяване на дейността.

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т.5 от горепосочените условия.

6.1.  Размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 % от достигнатата стойност на обекта

6.2.  Гаранцията следва да бъде представена в срок до 3 /три/ дни от влизане в сила на Заповедта за класиране или от оповестяване на заповедта при предварително изпълнение.

6.3.  Вид на гаранцията:

6.3.1.      Парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС”:

Инвестбанк АД клон Бургас

IBAN BG57IORT73783317014001

BIC IORTBGSF,

6.3.2.      Банкова гаранция, учредена в полза на ОП „ОГСС”. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от ОП „ОГСС”, в срок от 30 дни след изтичане срока на Договора и пълното му изпълнение от Изпълнителя .

 1.  Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от датата на подаване.
 2. Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена”
 3.  Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

9.1.  Място за закупуване на документацията: Всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа в сградата на ОП «ОГСС», ул. Солна №5.

9.2.  Срок за закупуване на документацията за участие в процедурата – до 17.00 часа на 19.04.2013г. При повторен търг до 17.00 часа на 26.04.2013г.

9.3.  Цена на документацията: 10 /десет/ лева (без ДДС).

 1. Място и срок за подаване на офертите:

10.1.   Място за подаване на офертите: в сградата на ОП «ОГСС», гр. Поморие, ул. Солна №5

10.2.   Срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа на 22.04.2013 г. При повторен търг до 17.00 часа на 29.04.2013г.

 1. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

11.1.   Място за провеждане на процедурата:  в сградата на Община Поморие, гр. Поморие, ул. „Солна” №5

11.2.   Дата и час за провеждане на процедурата: 23.04.2013г. в 10, 00 часа – първа дата

11.3.   Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато:

-няма подадена нито една оферта

-нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия

11.4. Дата и час за провеждане на процедурата при хипотезата на т. 11.3: Втора дата 30.04.2013 г. в 10,00 часа в сградата на Община Поморие

 1. Кандидатите могат да правят оглед на обекта от 09.00 до 16.30 часа през времето от 09.04.2013г. до 22.04.2013г. по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация през всички работни дни.
 2.  За информация – ОП „ОГСС” лице за контакти: т.л. Гергана Андреева – лесничей в ОП ОГССС – тел .0596/2 – 63 – 42.

 

С настоящата заповед утвърждавам указания и документацията за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина  в обект № 1302 ,

която съдържа:

 

 1. Копие от Заповедта      за откриване на конкурса;
 2. Обект, дейности,      предмет на възлагане по процедурата, срокове за изпълнение, спецификации, технологични      планове на обекта  и други      документи, описващи възлаганите дейности ;
 3. Изисквания, на които      трябва да отговарят кандидатите;
 4. Документи, които      следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса;
 5. Образец на офертата;
 6. Основания за      недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;
 7. Срок на валидност на      офертата;
 8. Проект на договор;
 9. Процедура по      провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина;

 

Станимир Кушев /П/

Директор на ОП „ОГСС”

 

Документация за участие