08.04.2013

Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на приетите от Министерски съвет еднократни социални помощи

 От Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие съобщават, че еднократната финансова помощ ще бъде предоставена на следните групи:

1. Деца с трайни увреждания, за които семействата имат право на семейни помощи по чл.7, ал.8 от Закона за семейни помощи за деца, за поне един месец през периода от 01.01.2013 г. до влизане в сила на Постановлението.
Помощта е в размер на 50.00 лв. и ще бъде изплатена заедно със семейните помощи за деца в края на месец април 2013 г. по списъци изготвени от Дирекциите Социално Подпомагане /ДСП/. Не е необходимо да се подават нови молби-декларации от правоимащите лица.

2. Лица и семейства, които са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплинтелен сезон 2012 г./2013 г., на които е издадена заповед за отказ поради установен средномесечен доход за предходните 6 месеца по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лв.
Помощта е в размер на 65,72 лв. и ще бъде изплатена в края на месец април 201Зг., без да е необходимо да се подават нови молби-декларации.

3. Лица и семейства, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012 г./2013 г. и които отговарят на условия за отпускане на целева помощ за отопление по Наредба №РД-07-5/2008 г. и на които средномесечният доход е по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10лв.
Помощта е в размер на 65,72лв. и се отпуска със заповед на Директора на ДСП по постоянен адрес, въз основа на подадена молба-декларация от лицата и семействата в срок не по-късно от 14 дни от влизане в сила на Постановлението. В молба-декларацията лицата или семействата сами посочват и декларират доходите си за 6 последователни месеца в периода между 01.01.2012 г. и 30.09.2012 г., въз основа на който се определя средномесечния доход. Всяка молба-декларация се обработва по реда, предвиден в Наредба № РД 07-5/2008 г. – извършва се социална анкета по постоянен адрес, прави се проверка на всички декларирани обстоятелства от семеен, здравословен, доходен, имуществен характер, които имат отношение към определянето на правото на подпомагане по Наредбата. Помощта ще бъде изплатена на правоимащите лица в края на месец май 201Зг.

4. Лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, на които е отпуснато парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години, съгласно чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване, за поне един ден през периода от 01 януари 2013 г. до влизане в сила на Постановлението и които имат право на семейни помощи за деца, по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за периода от 01 януари 2013 г. до влизане в сила на Постановлението, в размер на 50,00 лева.
П
равото на еднократна финансова помощ в размер на 50 лв. ще получат само майки, които отговарят едновременно на три критерия:
   плащали са осигуровки за общо заболяване и майчинство;
   имат доход до 350 лв. на член от семейството;
   отглеждат дете на възраст между 1 и 2 години.
За целта не е необходимо лицата да подават молби-декларации.

 

За повече информация:
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; тел. (0596) 2-23-12; 2-22-15; 2-52-40 ;2-47-24;
факс: 2-58-42, Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg