05.04.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет:«Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама»

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: «Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама»по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

Във връзка с постъпило запитване от 02.04.2013 г. (входирано в деловодството на община Поморие с вх. Рег. № 30-1331-1) за искане за разяснение относно провеждане на обществена предмет: «Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама»по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», Схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.,   ви уведомяваме следното:

Въпрос 1:  Във връзка с Обособена позиция 1 Дейност 2,т.1,2,3,4,7 стр.4 и 5 ,имаме следния въпрос:

Възложителят ли ще предостави необходимата текстова и илюстративна информация за изграждане на съдържанието на информационните материали(имиджовата брошура,каталог информационни листи),както и необходимите карти за изграждането на визията на туристическата карта на района или изпълнителят е длъжен сам да си я подсигури?

Отговор 1: Изпълнението на предмета на настоящата поръчка«Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали – изработка бранд на региона, печатни материали, интернет реклама, външна реклама» по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина» е след като бъдат идентифицирани новите туристически пакети и следва да се съобрази с продукта,получен при изпълнение на обществена поръчка с предмет. „Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти”по проект BG161PO001/3.2-02/2011/009 «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина». Базовата информация ще бъде предоставена от Възложителя.Задължение на Изпълнителя е събиране на необходимата текстова и илюстративна информация за изграждане на съдържанието на информационните материали като: снимков и картов материал,структуриране и художествено оформление.

 

Въпрос 2:  Във връзка с Обособена позиция 1 Дейност 2,т.7,стр.5, имаме следния въпрос:

Какво е конкретното разпределение на информационните листи по вид и тематично съдържание?

Отговор 2: Възложителят изисква изработване на 10 000 информационни листи с необходимите характеристики,посочени в техническото задание.

Индикативното разпределение по тематично съдържание ще бъде, както следва:

  • свързани с туристическия продукт – екотуризъм, селски туризъм, събития и прояви (местни празници, фестивали, занаяти), музеи, обекти – 4 000 бр.
  • свързани с туристическите дейности – промоциране на туристически продукт, промоциране на туристически маршрути; – 3000 бр.
  • свързани с информиране на крайния клиент – планиране на уикенд почивки, планиране на ваканция.  – 3000 бр.

 

Въпрос 3: Във връзка с Обособена позиция 1 Дейност 2,т.8,стр.6, имаме следните въпроси:

-Да разбира ли участникът,че е необходимо да бъдат изработени по 10 броя КОНСТРУКЦИИ за билборд тип „Пиза” 4х3 м. за всяка вълна,които съответно да бъдат монтирани на цитираните локации? Или се очаква Изпълнителят да наеме съществуващи вече съоръжения за определения период?

-Във връзка с факта,че първата дефинирана от Възложителя вълна за период 15.02.-15.03.2013 г.,а няма дефинирана трета вълна, моля Възложителят да потвърди още веднъж желаните актуални вълни /периоди за изготвяне и отпечатване на тематични бордове/ вълни.

 

 

Отговор 3:

а) Няма задължително условие за изграждане на нови конструкции. Могат да се използват налични конструкции( собствени или наети).

б)Актуални да се считат следните вълни: Първа вълна : 01.08.- 30.08.2013г., Втора вълна :01.10- 20.12.2013 г.и Трета вълна:15.02-15.03.2014г.

 

Въпрос 4: Във връзка с Обособена позиция 2- Реклама в Интернет,стр.7 и по-точно относно „Рекламни банери,промотиращи новия бранд в информационни и специализирани сайтове в страната.Брой кампании: 4 за периода на проекта,времетраене на една кампания: 2 седмици в 6 специализирани сайтове” и „относно банери – 3 размера”.Дейността включва :Разработване и форматиране на 2 вида в 3 типови размера банери-класически флаш-банер с размери 468х60,300х250,125х125 и rich media с размери 468х60,300х250,125х125,имаме следните въпроси:

-Моля Възложителят да уточни дали става въпрос за планиране на рекламни кампании в общо 6 сайта-информационни и специализирани ,или в 6 единствено специализирани,без информационни?

– Моля Възложителят да уточни дали е необходимо Участникът да предвиди побликуването на всички разработени видове(класически и rich media) и размери банери в рамките на четирите броя кампании по тази обособена позиция?

Отговор 4:

а)Става въпрос за планиране на рекламни кампании в общо 6 сайта-информационни и специализирани.

б) Да,необходимо е да се предвиди.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ  /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ