05.04.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дьлбоководно заустване”

Ви предоставяме следното разяснение:

 

ВЪПРОС 1: В документацията е записано „изграждане на нова РУСН за нуждите на ЕРП“. Да се включи ли тази районна уредба в офертата и в проектирането, при положение, че тя няма отношение към пречиствателната станция, а е собственост на EVN и захранва други обекти, които не са към ПСОВ?

ОТГОВОР 1: Споменатата в документацията РУСН е съществуваща и същата следва да се рехабилитира за нуждите на ПСОВ. В тази връзка тя следва да се включи в офертата – както за проектиране, така и за СМР. Следва да се отбележи, че обхвата на проектирането и строителството на РУСН е необходимо да се ограничи само до покриване на нуждите на ПСОВ. Същото е продиктувано от допустимостта на разходите, които са ограничени от финансиращата институция именно до дейности, пряко свързани с функционирането на ПСОВ. Всички дейности, свързани с рехабилитацията на РУСН, които засягат други обекти/консуматори, не следва да са включени в обхвата на работа на бъдещия изпълнител.

 

ВЪПРОС 2: За колко дневен резерв да бъдат предвидени съдовете за съхранение на реагенти:

–            За отстраняване на фосфор;

–            За полимер за обезводняване на утайките;

–            За варуването;

ОТГОВОР 2: Съдовете за съхранение на реагенти (за отстраняване на фосфор, за полимер за обезводняване на утайките, за варуването) трябва да бъдат предвидени за 30 дневен резерв.

 

ВЪПРОС 3: Тъй като от тръжните документи не става ясно, молим да доуточните необходимо ли е да се предвиди за доставка и монтаж обезводняване на отпадъците от решетките чрез компактор?

ОТГОВОР 3: Необходимо е да се предвиди доставка и монтаж на компактор за обезводняване на отпадъците от решетките, който може да бъде комбинирано съоръжение съвместно с решетките или отделно стоящ.

 

ВЪПРОС 4: Относно обезводняването на утайките в различни пасажи от тръжните документи фигурира изискване за центрофуга, както и шнеков сгъстител. Какво е конкретното технологично изискване за обезводняване на утайките?

ОТГОВОР 4: Конкретното технологично изискване е за обезводняване на утайките с шнекова центрофуга.

 

ВЪПРОС 5: Тъй като ПСОВ ще бъде реконструирана, разширена и модернизирана и самите СМР ще се извършват по време на работеща ПСОВ, молим да ни посочите вашите изисквания относно изграждането на Пясъкозадържателя с мазниноуловителя и новата Сграда решетки. В проекта те са показани на мястото на съществуващите, но такава реконструкция би се извършила трудно на практика при запазване на експлоатационния режим на станцията. Възможно ли е тези съоръжения (довеждащият канал, решетките и комбинирания аериран пясъкозадържател – мазниноуловител, вкл. сграда решетки) да бъдат изместени успоредно на съществуващите, които ще работят до построяването на новите, след което ще се направи превключване през новопостроените съоръжения?

ОТГОВОР 5: Изграждането на нов канал за решетките, вкл. сграда решетки и нов аериран пясъко-маслоуловител и прилежащите им връзки и съоръжения е препоръчително да бъде направено успоредно на съществуващите, за да може да не се прекъсва нормалният експлоатационен режим на станцията по време на строителството.

 

ВЪПРОС 6: Молим да потвърдите броят на съответните работни и резервни машини и съоръжения, които задължително трябва да бъдат доставени!

ОТГОВОР 6: За сигурност по време на експлоатацията и поддръжката са предвидени работни и резервни машини и съоръжения, като част от резервните е предвидено да бъдат съхранявани на склад, подходящо консервирани до използването им при необходимост. Да се спази изискването за брой работни и резервни машини и др. съгласно техническата спецификация на стр.70-75.

 

ВЪПРОС 7: В чертеж „Надлъжен профил по ос отвеждащ колектор за дълбоководно заустване от ПСОВ Поморие. Полагане чрез хоризонтален сондаж с дължина 76 м под брегово укрепвaне“ е показано преминаване под бреговото укрепване с дължина 76 м чрез хоризонтален сондаж със стоманена обсадна тръба ф600 и в нея да преминат 2 тръби ф315. Моля, потвърдете вътрешен и външен диаметър, както и броя на обсадните тръби и напорния отвеждащ колектор.

ОТГОВОР 7: Препоръчваме в участъка на хозизонталния сондаж под бреговото укрепване безизкопно изпълнение на два броя обсадни тръби DN400.

 

ВЪПРОС 8: Моля, уточнете метода и вида на преминаването под път „Бургас – Слънчев бряг“.

ОТГОВОР 8: Препоръчваме преминаването под пътя Бургас – Слънчев бряг да се осъществи по безизкопна технология с два броя обсадни тръби DN400.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ