05.04.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка с хандбално игрище и комбинирано игрище, гр. Поморие в кв. 21, парцел I, ПИ 503.297″

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка: публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи (СМР) за реконструкция и модернизация на спортна площадка с хандбално игрище и комбинирано игрище, гр. Поморие в кв. 21, парцел I, ПИ 503.297”.

 

ВЪПРОС 1: В количествено стойностната сметка, позиция 1 към „Оборудване на хандбално игрище”, а именно „Пейка за резерви с покритие от поликарбонат”, с колко места трябва да бъде пейката?

ОТГОВОР 1: Пейката за резерви е конструкция изработена от метал, поликарбонат и дърво (цяло преместваемо съоръжение) с цел предпазване от слънце и дъжд. Броя на местата за сядане да е за 6(шест) човека. За предпочитане е тази конструкция да е подвижна (на колела).

 

ВЪПРОС 2: Каква трябва да бъде височината на изкуственото тревно покритие, 22 или 25 мм, защото има несъответствие между  описанието на настилките (стр. 3 от документацията за участие) и посоченото КСС (позиция 9, част „Архитектурно-строителни  хандбално игрище”)?

ОТГОВОР 2: В КСС (позиция 9, част „Архитектурно-строителни хандбално игрище”) – е посочено изкуственото тревно покритие да е 22 мм. В документацията за участие на стр. 3 е посочено изкуствено тревно покритие да е с височина до 25 мм. Възложителят ще приеме изкуствено тревно покритие с височина не по-малка от 22 мм и не по-голяма от 25 мм.

ВЪПРОС 3: Посоченият цвят за металните ажурни пана е RAL 6073, може ли да се замени с RAL 6005, при положение, че разликата е незабележима?

ОТГОВОР 3: Възложителят е имал в предвид металните ажурни пана да са с цвят RAL 6073 към момента на проектирането. Възложителят ще приеме цвят за ажурните метални пана близък до посоченият в документацията за участие, при положение, че разликата е незабележима.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инж.Кунчо Гайдов /П/

Зам.кмет Община Поморие