05.04.2013

Съобщение относно инвестиционно предложение

Общинската администрация уведомява гражданите за постъпило уведомително писмо с вх.№30-735-2/01.04.2013г. на  „В.Р.Б.И.” ЕООД,  относно инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на риба и раци в язовир, находящ се в поземлен имот №000098, землище с.Косовец, Община Поморие.

Община Поморие осигурява обществен достъп за срок от 14 /четиринадесет дни/, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, до информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горецитираното инвестиционно предложение. Информацията е на разположение на  всички заинтересувани лица в отдел ”УТООС” при Община Поморие.

 

Общинска администрация

отдел „УТООС”