03.04.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане” по Проект„Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

В ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА  чл.14 ал.4 т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за доставка на специално и стандартно оборудване и обзавеждане” по Проект„Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие” в изпълнение на Договор BG161PO001/1.1-12/2011/053 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие  2007-2013”

 

ВЪПРОС:

В публикуваната документация и по-конкретно в образец № 1 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 1016, ал1, т.З от ЗОП“ е посочен  следният текст

„1.Ние предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя, като визуализацията на разпределението на обзавеждането в съответните помещения, както и модела на оборудването, дизайн и визуализация на изделията ще са следните:………………………………………………………………………………………………………………………….

В публикуваната документация в сайта на община Поморие, касаеща настоящата процедура за възлагане на поръчка, никъде няма информация относно: скица, проект или еквивалентен документ, представящ визуално самият Център за настаняване.Невъзможно е участниците да представят визуализация на разпределението на обзавеждането в помещенията, след като не разполагаме със скица/проект или еквивалентна информация относно самият Дневен център, броят на помещенията и т.н.Ето защо, моля да уточните дали е допусната техническа грешка. Ако няма такава, моля да представите скица/проект или еквивалентна информация относно самият Дневен център.

 

ОТГОВОР:

Уважаеми дами и господа,

В сайта на  Община Поморие на интернет адрес  www.pomorie.bg, раздел „Профил на купувача” е публикувана част Архитектура на Техническия проект на Център за настаняване от семеен тип.Същата да се счита като неразделна част от Документацията за настоящата Обществена поръчка и като информация при разработване на визуализацията на разпределението  на обзавеждането към Предложението на кандидатите.

Участниците ще имат достъп до документацията до 17,00ч. на 10.04.2013г.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ     /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ