02.04.2013

Отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

В отговор на запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване”  

 

Ви предоставяме следното разяснение:

 

ВЪПРОС:

 

Във връзка с Условията и указанията за провеждане на обществената поръчка и Минималните изисквания за доказване па техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците, посочени в условията за участие в процедурата от документацията за участие, бихме желали да направите следното разяснение;

 

Участникът трябва да осигури Специалист -контрол на качеството, доказвайки квалификацията му с притежание на Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно.

 

Следва ли да се зачита, като еквивалентно доказателство за квалификация представяне на удостоверение, издадено от Камарата на строителните техници и архитектите-бакалаври на Жирона – Испания, за преминат курс по „Контрол на качеството и Контрол на строителната и обектна документация“, проведен от „СЕКАМ“- Център за строителни изследвания и анализ на материалите при участие на чуждестранно юридическо лице?

 

ОТГОВОР:

 

Да възложителят ще приеме за еквивалентно цитираното удостоверение, тъй като изискването е специалистът да притежава Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ