02.04.2013

Открит конкурс за възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие

На основание чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.10, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

 

О Т К Р И В А М:

І. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие, както следва с подотдели 67 „Д“ и 75 „Б”

1.1. Размер на гаранцията за участие е 514,35 лева (петстотин и четиринадесет лева и 35 стотинки ) представляващи 3% от стойността на обекта, под формата на парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС” – Поморие :

Банка: Инвестбанк АД клон Бургас

IBAN BG57IORT73783317014001

BIC IORTBGSF

 1. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1.Обект на открития конкурс е възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие.

2.2.Предмет на открития конкурс е възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие.

2.3.Място за извършване на отглеждане на горски култури в горски територии с подотдели 67 “Д“ и 75 „Б„ собственост на Община Поморие.

2.4. Общата площ за обработване – 12,7 ха (дванадесет цяло и седем десети хектара), която следва да бъде обработена както следва:

– Обща площ за обработване във връзка с първото отглеждането на горски култури е както следва:

Подотдел площ ха
67 Д 6,7 ха
75 Б 6,0 ха

ОБЩО

12,7 ха

 

– Общата площ за обработване във връзка с  второто отглеждането на горски култури е както следва:

Подотдел площ ха
67 Д 6,7 ха
75 Б 6,0 ха

ОБЩО

12,7 ха

 

– Общата площ за обработване във връзка с  третото отглеждането на горски култури е както следва:

Подотдел площ ха
67 Д 6,7 ха
75 Б 6,0 ха

ОБЩО

12,7 ха
 1. III.             Общата стойност на обекта без ДДС е 17 145 лв. / седемнадесет хиляди сто четиридесет и пет / лева.
 2. IV.             Окончателен срок за изпълнение на дейностите: 31 Октомври 2013г.
 3. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

5.1.Да са вписани в публичния регистър към ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност и притежаващи удостоверение за регистрация за дейност, предмет на конкурса

5.2.Да са закупили документация за участие в процедурата

5.3.Да са внесли гаранция за участие.

5.4.Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.5.Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността:

1. Квалификационно изискване – да притежава удостоверение за осъществяване на дейности в горски територии / представя се заверено копие от  удостоверението;

2. Техническо изискване – Да разполагат с техника за извършване на дейността, както и назначени на трудови договори минимум трима работника да осъществяване на дейността.

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т.V от горепосочените условия.

 1. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5% от достигнатата стойност на обекта в срок до 3 /три/ дни от влизане в сила на Заповедта за класиране или от оповестяване на заповедта при предварително изпълнение в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на ОП „ОГСС” – Поморие:

Инвестбанк АД клон Бургас

IBAN BG57IORT73783317014001

BIC IORTBGSF,

-банкова гаранция, учредена в полза на ОП „ОГСС” – Поморие. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от ОП „ОГСС” – Поморие.

 1.  Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от датата на подаване.
 2. Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена”
 3.  Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 08,30 часа до 17.00 часа в сградата на ОП «ОГСС» – Поморие, ул. Солна №5, най-късно до 17.00 часа на 15.04.2013. Цена на документацията: 5 /пет/ лв. (без ДДС). При повторен търг до 17.00 часа на 22.04.2013г.

 

 

 1. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа на 16.04.2013 г. в сградата на ОП «ОГСС» – Поморие. При повторен търг до 17.00  часа на 23.04.2013г..
 2. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

Първа дата: 17.04.2013 г. в 10,00 часа в сградата на Община Поморие

Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато:

-подадена е една оферта и представител на кандидата, не присъства при започване на процедурата;

-няма подадена нито една оферта;

-нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия;

Втора дата 24.04.2013 г. в 10,00 часа в сградата на Община Поморие

 1. Кандидатите могат да правят оглед на обекта от 09.00 до 16.30 часа през времето от 01.04.2013г. до 15.04.2013г. по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация през всички работни дни.
 2.  За информация – ОП „ОГСС”- Поморие лице за контакти: Гергана Андреева – лесовъд тел. 0596 26342
 3. С настоящата заповед утвърждавам указания и документацията за участие в открит конкурс за за възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост на Община Поморие, както следва с подотдели 67 “ Д “ и 75 „ Б „, която съдържа следните документи и информация

 

 1. Копие от Заповедта      за откриване на конкурса;
 2. Обект, дейности,      предмет на възлагане по процедурата, срокове за изпълнение, спецификации, технологични      планове на обекта  и други      документи, описващи възлаганите дейности ;
 3. Изисквания, на които      трябва да отговарят кандидатите и подизпълнителите ;
 4. Документи, които      следва да бъдат представени от кандидатите при участие в конкурса;
 5. Образец на офертата;
 6. Основания за      недопускане или отстраняване на кандидат от участие в процедурата;
 7. Срок на валидност на      офертата;
 8. Проект на договор;
 9. Процедура по      провеждане на открит конкурс за      възлагане на отглеждане на горски култури в горски територии собственост      на Община Поморие, както следва с подотдели  67 “ Д “ и 75 „ Б „

 

Станимир Кушев

Директор на Общинско предприятие

„Озеленяване горски и селско стопанство”

 

Документация за участие